کلیدواژه‌ها = پسته
روابط ژنتیکی بین گونه‌ها و ارقام جنس پسته (Pistacia L.) به‌وسیله نشانگر SCoT

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-20

10.22103/jab.2022.18817.1374

محسن سعدلو پاریزی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ حجت هاشمی نسب


ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-18

10.22103/jab.2015.1129

رامین ارجمند قهستانی؛ ایرج توسلیان؛ قاسم محمدی نژاد


کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام پسته

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 135-154

10.22103/jab.2015.1369

محسن مردی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ علی تاج آبادی پور


مطالعه سیتوژنتیک و بهینه سازی روش دورگ سازی ژنومی در محل در جنس پسته (Pistacia spp.)

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 167-184

10.22103/jab.2014.1333

سعید میرزایی؛ حسین شاهسوند حسنی؛ نجمه رمشی؛ مرجان قاسم خانی؛ مسعود احمدی افزادی