کلیدواژه‌ها = phylogenetic analysis
بررسی فیلوژنتیکی جدایه‌های جدید ایرانی ویروس بادنای یک انجیر بر اساس ترادف ژن پروتئین حرکتی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 111-125

10.22103/jab.2017.1755

اطهر علی شیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود شمس بخش


آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-14

10.22103/jab.2014.1308

مهناز آشنائی؛ بهروز جعفرپور؛ سعید ملک زاده شفارودی