کلیدواژه‌ها = کالوس
باززایی دو رقم تجاری نیشکر CP48-103 و CP69-1062 از ریزنمونه های برگ انتهایی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 155-174

10.22103/jab.2015.1357

صادق کلانترهرمزی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ حمید رجبی معماری؛ حسن حمدی؛ محمود شمیلی؛ جمیل حمودی


بررسی امکان ریزازدیادی گیاه زینتی دراسنا با استفاده از روش کشت درون شیشه‌ای

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 91-106

10.22103/jab.2014.1329

رضا شیرزادیان خرم آباد؛ صدیقه نصر رمزی؛ اشرف السادات میر عباسی


بررسی کال زایی و جنین زایی سوماتیکی در زیره سیاه (.Bunium persicum Boiss)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 69-86

10.22103/jab.2013.1202

سید احمد سادات توری؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ عباس قمری زارع؛ منصور امیدی؛ مریم حوری


بهینه سازی کالوس¬زایی و سوسپانسیون سلولی پروانش (Catharanthus roseus)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-18

10.22103/jab.2012.464

جعفر احمدی؛ راضیه محمدی؛ قاسمعلی گروسی؛ رامین حسینی