کلیدواژه‌ها = محتوای اطلاعات چندشکلی
ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین ساختار جمعیت ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 45-62

10.22103/jab.2020.13507.1114

جواد سرومیلی؛ عباس سعیدی؛ ناصر فرخی؛ معصومه پوراسماعیل؛ رضا طالبی


بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون‌های مختلف چای ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-100

10.22103/jab.2019.13662.1120

مجتبی کردرستمی؛ مهدی رحیمی؛ صنم صفائی چائی‌کار؛ علی سراجی؛ رضا آزادی