کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه ای
بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-32

10.22103/jab.2016.1416

مجتبی جهانی مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های رازیانه با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 113-128

10.22103/jab.2016.1394

صفورا طاهری؛ محمد ضابط؛ علی ایزانلو؛ علی ایزدی دربندی