کلیدواژه‌ها = واریانت ژنتیکی
شناسایی واریانت‌های ژنی اسب کاسپین با استفاده از نسل جدید توالی‌یابی ژنوم با کارایی بالا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 101-116

10.22103/jab.2015.1343

بابک عارف نژاد؛ حمید کهرام؛ محمد مرادی شهربابک؛ ملک شاکری؛ یانگ دونگ؛ خیائولی ژانگ؛ ون وانگ؛ قاسم حسینی سالکده