کلیدواژه‌ها = پرولین
بررسی بیان ژن‌‌های کلیدی در مسیر بیوسنتز کارواکرول درگیاه مرزه سفید (Satureja mutica Fisch & CA mey) تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 151-170

10.22103/jab.2022.19327.1396

فاطمه داوری شلمزاری؛ لیلا نژاد صادقی؛ خسرو مهدی خانلو؛ کینگ یان شو


مطالعه میزان پروتئین کل، قند محلول، محتوای پرولین و بیان ژن P5CS در برگ‌های سه رقم گندم تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 122-141

10.22103/jab.2020.15668.1219

اکرم قدیری؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ سیده یلدا  رئیسی ساداتی


مطالعه تجمع پرولین و بیان ژن P5CS دربرگ‌ها و جوانه‌های گل ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 129-142

10.22103/jab.2015.1345

نرگس قره قانی پور؛ بهروز شیران؛ محمود خدام باشی؛ علیرضا مولایی