کلیدواژه‌ها = نخود
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 109-128

10.22103/jab.2018.2154

مهدیه لری نژاد؛ مهدی مهیجی؛ روح الله عبدالشاهی؛ علی کاظمی پور؛ داود صادق زاده اهری


ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش سرما

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 85-98

10.22103/jab.2017.1635

سمانه کرمی معلم؛ رضا معالی امیری؛ هوتن وفایی؛ یاسمن نظیری