کلیدواژه‌ها = ژن سیتوکروم b
آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-34

10.22103/jab.2020.2521

فرهاد صمدیان؛ هوشنگ دارفرین؛ مصطفی قادری زفره‎ای؛ آزاده ترابی؛ مریم شریعت


آنالیزفیلوژنتیکی جمعیت بزهای خلخالی با استفاده ژن سیتوکروم b

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 76-86

10.22103/jab.2018.1880

ویدا دولتی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سعید نیک بین؛ رضا بهمرام