کلیدواژه‌ها = شوری
بررسی الگوی بیان برخی از ژن‌های مرتبط با فعالیت آنتی اکسیدانتی در ژنوتیپ‌های امیدبخش جو تحت شرایط تنش شوری

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-60

10.22103/jab.2022.20336.1435

امید جدیدی؛ علیرضا اطمینان؛ رضا عزیزی نژاد؛ علیرضا پورابوقداره؛ آسا ابراهیمی