ارزیابی سیگنال دهی جاسمونات در آرابیدوپسیس از نوع وحشی و جهش یافته تحت تنش شوری، خشکی، IAA، ABA و سودوموناس آئروژینوزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکتری، گروه زیست سلولی مولکولی ، دانشکده علوم و قناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زیست سلولی مولکولی ، دانشکده علوم و قناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ژنCoronatine insensitive 1 ( COI1) غیر حساس به توکسین باکتریایی ، عضو اصلی جاسمونات‌ها (JAs)، ارتباط نزدیکی با مقاومت زیستی و غیرزیستی گیاه دارد. ژن COI1 به عنوان کنترل‌کننده اصلی پاسخ‌های گیاهی تنظیم شده با JA عمل می‌کند. برای درک بهتر اساس عملکرد مولکولی JA، تیپ جهش‌یافته و وحشی در آرابیدوپسیس تحت تنش‌های زیستی و غیر زیستی بررسی شد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق جهش ژنی coi1 و نوع وحشی تحت تنش‌‌های سودوموناس آئروژینوزا، ایندول استیک اسید، آبسیزیک اسید، شوری و خشکی ارزیابی شد. همچنین صفات فیزیولوژیکی تیپ جهش‌یافته و وحشی تحت تنش مذکور بررسی شدند. علاوه بر این، پروفایل‌ بیان ژن‌‌های مرتبط با جاسمونیک اسید در برگ‌های آرابیدوپسیس تحت پنج تنش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج : سطح بیان پنج ژن در برگ در جهش‌یافته کاهش و در نوع وحشی افزایش یافت. سطوح رونوشت پنج ژن مربوط به) JA دساتوراز اسید چرب، بازشدگی بساک معیوب 1، آلن اکسید سنتاز، PDAردوکتاز و 13-لیپوکسیژناز) به خوبی با تجمع جاسمونیک اسید تحت پنج تنش همبستگی داشت. در مقایسه با نوع وحشی، فعالیت کاتالاز(CAT) ، پراکسیداز (PRO) و آسکوربات پراکسیداز (APX) در برگ‌های جهش‌یافته coi1 در پنج تنش بالا بود. تحت این تنش‌ها، گیاهان آرابیدوپسیس سطوح بسیار بالاتری از آنتوسیانین را در نوع وحشی در مقایسه با جهش یافته coi1 تولید می‌کنند. بیان سایر ژن‌‌های بیوسنتزی آنتوسیانین نیز القای جاسمونیک اسید و وابسته به COI1 بود. این نتایج نشان می‌دهد که جاسمونات‌ها ممکن است رشد گیاه آرابیدوپسیس را تنظیم کند. اولین بار در این مطالعه اثر سودوموناس آئروژینوزا در coi1 جهش یافته و نوع وحشی با یکدیگر مقایسه شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که سودوموناس آئروژینوزا با تشدید یک مسیر وابسته به COI برای تکثیر پاتوژن، دارای اثر کروناتین است و نوع وحشی بیان ژن بالایی از اسید جاسمونیک در مقایسه با جهش‌یافته داشت. این نتایج تایید می‌کند که مسیر COI باعث تکثیر پاتوژن‌ها می‌شود و نوع جهش یافته نسبت به نوع وحشی مقاومت بیشتری در برابر سودوموناس آئروژینوزا دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر بینش جدیدی در مورد تجمع JA و نقش‌های بالقوه آن در طول رشد ارائه می‌دهد. این نتایج نشان می-‌دهد که بیوسنتز و سیگنال‌دهی جاسمونات ممکن است توسط یک شبکه تنظیمی پیچیده تنظیم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of jasmonate signaling in Arabidopsis of a wild-type and mutants under salt, drought, IAA, ABA, and Pseudomonas aeruginosa stress

نویسندگان [English]

  • Abbas Saidi 1
  • Zahra Hajibarat 2
  • Mehdi Safaeizadeh 3
1 Professor of Plant Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University. Tehran, Iran.
2 PhD, Department of Cell & Molecular Biology, Faculty of Life Sciences & Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Faculty of Biological Sciences and Technology Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Objective
Coronatine insensitive 1 (COI1) gene, insensitive to bacterial toxin, the main member of jasmonates (JAs), is closely related to biotic and abiotic resistance of plants. COI1 gene acts as the main controller of plant responses regulated by JA. To better understand the molecular basis of JA function, mutant and wild type in Arabidopsis were investigated under biotic and abiotic stresses.
Materials and methods
In this research, coi1 gene mutation and wild type were evaluated under Pseudomonas aeruginosa, IAA, ABA, salinity and drought stresses. Also, the physiological traits of mutant and wild type were investigated under the mentioned stress. In addition, the expression profile of JA-related genes in Arabidopsis leaves under five stresses was analyzed.
Results
The expression level of five genes in the leaves decreased in the mutant and increased in the wild type. The transcript levels of five genes related to (JA fatty acid desaturase, defective anther opening 1, allene oxide synthase, PDA reductase and 13-lipoxygenase) were well correlated with JA accumulation under five stresses. Compared to the wild type, the activities of catalase (CAT), peroxidase (PRO) and ascorbate peroxidase (APX) were high in coi1 mutant leaves under five stresses. Under these stresses, Arabidopsis plants produce much higher levels of anthocyanins in the wild type compared to the coi1 mutant. The expression of other anthocyanin biosynthetic genes was also induced by JA and dependent on COI1. These results showed that jasmonates may regulate the growth of Arabidopsis. For the first time in this study, the effect of Pseudomonas aeruginosa in coi1 mutant and wild type has been compared. The findings of the present study showed that Pseudomonas aeruginosa had the effect of cronotine by strengthening a COI-dependent pathway for pathogen proliferation, and the wild type had a high gene expression of jasmonic acid compared to the mutant. These results confirmed that the COI pathway was caused the proliferation of pathogens and the mutant type is more resistant to Pseudomonas aeruginosa than the wild type.
Conclusions
The results of the present study provide new insight into JA accumulation and its potential roles during development. These results indicated that jasmonate biosynthesis and signaling could be regulated by a complex regulatory network

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • peroxidase
  • biological
  • catalase
عرب پور رق آبادی زهرا، محمدآبادی محمدرضا، خضری امین (1400) الگوی بیانی ژن p32 در بافت‌های ران، دست، راسته و چربی پشت بره کرمانی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 13(4)، 183-200.
محمدآبادی محمدرضا (1399) بیان ژن ESR1 در بز کرکی راینی با استفاده از real time PCR‎. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 12(1)، 192-177.
محمدآبادی محمدرضا (1399) پروفایل بیانیmRNA مختص بافت ژن ESR2 در بز. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 12(4)، 184-169.
محمدآبادی محمدرضا، سفلایی محمد (1399). پروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن BMP15 در بز. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 12(3)، 208-191.
محمدآبادی محمدرضا، کرد محبوبه، نظری محمود (1397) مطالعه بیان ژن لپتین در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از real time PCR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 10(3)، 122-111.
References
Ahmad RM, Cheng C, Sheng J et al. (2019) Interruption of jasmonic acid biosynthesis causes differential responses in the roots and shoots of maize seedlings against salt stress. Int J Mol Sci 20(24), 6202.
Aminian P, Azizollah A, Saidi A, Safaie N. (2011) Effect of double-stranded RNAs on virulence and deoxynivalenol production of Fusarium graminearum isolates. J Plant Prot Res.
Arabpour Z, Mohammadabadi M, Khezri A (2021) The expression pattern of p32 gene in femur, humeral muscle, back muscle and back fat tissues of Kermani lambs. Agric Biotechnol J 13, 183-200 (In Persian).
Avanci NC, Luche DD, Goldman GH et al. (2010) Jasmonates are phytohormones with multiple functions, including plant defense and reproduction. Genet Mol Res 9(1), 484-505.
Balbi V, Devoto A (2008) Jasmonate signalling network in Arabidopsis thaliana: crucial regulatory nodes and new physiological scenarios. New Phytol 177(2), 301-318.
Brooks DM, Bender CL, Kunkel BN (2005) The Pseudomonas syringae phytotoxin coronatine promotes virulence by overcoming salicylic acid‐dependent defences in Arabidopsis thaliana. Mol Plant Pathol 6(6), 629-639.
Chen QF, Dai LY, Xiao S et al. (2007) The COI1 and DFR genes are essential for regulation of jasmonate‐induced anthocyanin accumulation in Arabidopsis. J Integr Plant Biol 49(9), 1370-1377.
Dar TA, Uddin M, Khan MM et al. (2015) Jasmonates counter plant stress: a review. Environ Exp Bot 115, 49-57.
 de Ollas C, Arbona V, GóMez‐Cadenas A (2015) Jasmonoyl isoleucine accumulation is needed for abscisic acid build‐up in roots of Arabidopsis under water stress conditions. Plant Cell Environ 38(10), 2157-2170.
Devoto A, Ellis C, Magusin A et al. (2005) Expression profiling reveals COI1 to be a key regulator of genes involved in wound-and methyl jasmonate-induced secondary metabolism, defense, and hormone interactions. Plant Mol Biol 58, 497-513.
Ellis C, Turner JG (2002) A conditionally fertile coi1 allele indicates cross-talk between plant hormone signalling pathways in Arabidopsis thaliana seeds and young seedlings. Planta 215, 549-556.
Feys BJ, Benedetti CE, Penfold CN et al. (1994) Arabidopsis mutants selected for resistance to the phytotoxin coronatine are male sterile, insensitive to methyl jasmonate, and resistant to a bacterial pathogen. Plant Cell 6(5), 751-759.
Fu J, Liu L, Liu Q et al. (2020) ZmMYC2 exhibits diverse functions and enhances JA signaling in transgenic Arabidopsis. Plant Cell Rep 39, 273-288.
Geng Y, Wu R, Wee CW et al. (2013) A spatio-temporal understanding of growth regulation during the salt stress response in Arabidopsis. Plant Cell 25(6), 2132-2154.
Göbel C, Feussner I (2009) Methods for the analysis of oxylipins in plants. Phytochem 70(13-14), 1485-1503.
Gould KS (2004) Nature's Swiss army knife: the diverse protective roles of anthocyanins in leaves. J Biotechnol Biomed 2004(5), e314.
Hajibarat Z, Saidi A (2022) Senescence-associated proteins and nitrogen remobilization in grain filling under drought stress condition. J Genet Eng Biotechnol 20(1), e101.
Harb A, Krishnan A, Ambavaram MM et al. (2010) Molecular and physiological analysis of drought stress in Arabidopsis reveals early responses leading to acclimation in plant growth. Plant Physiol 154(3), 1254-1271.
Hou X, Lee LY, Xia K et al. (2010) DELLAs modulate jasmonate signaling via competitive binding to JAZs. Dev Cell 19(6), 884-894.
Jones JD, Dangl JL (2006) The plant immune system. Nature 444(7117), 323-329.
Kloek AP, Verbsky ML, Sharma SB et al. (2001) Resistance to Pseudomonas syringae conferred by an Arabidopsis thaliana coronatine‐insensitive (coi1) mutation occurs through two distinct mechanisms.  Plant J 26(5), 509-522.
Kunkel BN, Brooks DM (2002) Cross talk between signaling pathways in pathogen defense. Curr Opin Plant Biol 5(4), 325-331.
Masoudzadeh SH, Mohammadabadi MR, Khezri A et al. (2020) Dlk1 gene expression in different Tissues of lamb. Iran J Appl Anim Sci 10 (4), 669-677.
Mei S, Zhang M, Ye J et al. (2023) Auxin contributes to jasmonate-mediated regulation of abscisic acid signaling during seed germination in Arabidopsis. Plant Cell 35(3), 1110-1133.
Miao Y, Lv D, Wang P et al. (2006) An Arabidopsis glutathione peroxidase functions as both a redox transducer and a scavenger in abscisic acid and drought stress responses. Plant Cell 18(10), 2749-2766.
Miller GA, Suzuki N, Ciftci‐Yilmaz SU et al. (2010) Reactive oxygen species homeostasis and signalling during drought and salinity stresses. Plant Cell Environ 33(4), 453-467.
Mohammadabadi M (2021) Tissue-specific mRNA expression profile of ESR2 gene in goat. Agric Biotechnol J 12 (4), 167-181 (In Persian).
Mohammadabadi M, Masoudzadeh SH, Khezri A et al. (2021) Fennel (Foeniculum vulgare) seed powder increases Delta-Like Non-Canonical Notch Ligand 1 gene expression in testis, liver, and humeral muscle tissues of growing lambs. Heliyon 7 (12), e08542.
Mohammadabadi M, Soflaei M (2020) Tissue-specific mRNA expression profile of BMP15 gene in goat. Agric Biotechnol J 12, 191-208 (In Persian).
Mohammadabadi MR (2020) Expression of ESR1 gene in Raini Cashmere goat using Real Time PCR. Agric Biotechnol J 12 (1), 177-192 (In Persian).
Mohammadabadi MR, Kord M, Nazari M (2018) Studying expression of leptin gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time PCR. Agric Biotechnol J 10, 111-122 (In Persian).
Safaei SMH, Dadpasand M, Mohammadabadi M et al. (2022) An Origanum majorana Leaf Diet Influences Myogenin Gene Expression, Performance, and Carcass Characteristics in Lambs. Animals 13 (1), e14.
Pan J, Hu Y, Wang H et al. (2020) Molecular mechanism underlying the synergetic effect of jasmonate on abscisic acid signaling during seed germination in Arabidopsis. Plant Cell 32(12), 3846-3865.
Park JH, Halitschke R, Kim HB et al. (2002) A knock‐out mutation in allene oxide synthase results in male sterility and defective wound signal transduction in Arabidopsis due to a block in jasmonic acid biosynthesis.  Plant J 31(1), 1-2.
Qi T, Song S, Ren Q et al. (2011) The Jasmonate-ZIM-domain proteins interact with the WD-Repeat/bHLH/MYB complexes to regulate Jasmonate-mediated anthocyanin accumulation and trichome initiation in Arabidopsis thaliana. Plant Cell 23(5), 1795-814.
Rao MV, Lee HI, Creelman RA et al. (2000) Jasmonic acid signaling modulates ozone-induced hypersensitive cell death.  Plant Cell 12(9), 1633-1646.
Riemann M, Dhakarey R, Hazman M et al. (2015) Exploring jasmonates in the hormonal network of drought and salinity responses. Front Plant Sci 6(1077), 1-16.
Robson F, Okamoto H, Patrick et al. (2010) Jasmonate and phytochrome a signaling in Arabidopsis wound and shade responses are integrated through JAZ1 stability. Plant Cell 22(4), 1143-1160.
Saidi A, Hajibarat Z, Hajibarat Z (2020a) Transcriptome analysis of Phytophthora infestans and Colletotrichum coccodes in tomato to reveal resistance mechanisms. Asia-Pac J Mol Biol Biotechnol 28(1), 39-51
Saidi A, Hajibarat Z, Hajibarat Z (2020b) Identification of responsive genes and analysis of genes with bacterial-inducible cis-regulatory elements in the promoter regions in Oryza sativa L. Acta Agric Slov 116(1),115-123.
Shahsavari M, Mohammadabadi M, Khezri A et al. (2022) Effect of Fennel (Foeniculum Vulgare) Seed Powder Consumption on Insulin-like Growth Factor 1 Gene Expression in the Liver Tissue of Growing Lambs. Gene Express 21 (2), 21-26.
Shan X, Zhang Y, Peng W et al. (2009) Molecular mechanism for jasmonate-induction of anthocyanin accumulation in Arabidopsis. J Exp Bot 60(13), 3849-3860.
Song S, Qi T, Fan M et al. (2013) The bHLH subgroup IIId factors negatively regulate jasmonate-mediated plant defense and development. PLoS Genet 9(7), e1003653.
Song S, Huang H, Gao H et al. (2014) Interaction between MYC2 and ETHYLENE INSENSITIVE3 modulates antagonism between jasmonate and ethylene signaling in Arabidopsis. Plant Cell 26(1), 263-279.
Staswick PE, Su W, Howell SH (1992) Methyl jasmonate inhibition of root growth and induction of a leaf protein are decreased in an Arabidopsis thaliana mutant. Proc Natl Acad Sci USA 89(15), 6837-6840.
Staswick PE, Yuen GY, Lehman CC (1998) Jasmonate signaling mutants of Arabidopsis are susceptible to the soil fungus Pythium irregulare. Plant J 15(6), 747-754.
Thomma BP, Eggermont K, Penninckx IA et al. (1998) Separate jasmonate-dependent and salicylate-dependent defense-response pathways in Arabidopsis are essential for resistance to distinct microbial pathogens. Proc Natl Acad Sci USA 95(25), 15107-15111.
Valenzuela CE, Acevedo-Acevedo O, Miranda GS et al. (2016) Salt stress response triggers activation of the jasmonate signaling pathway leading to inhibition of cell elongation in Arabidopsis primary root. J Exp Bot 67(14), 4209-4220.
Wasternack C, Feussner I (2018) The oxylipin pathways: biochemistry and function. Annu Rev Plant Biol 69, 363-386.
Wasternack C, Hause B (2013) Jasmonates: biosynthesis, perception, signal transduction and action in plant stress response, growth and development. An update to the 2007 review in Annals of Botany. Anna Bot 111 (6), 1021-1058.
Wathugala DL, Hemsley PA, Moffat CS et al. (2012) The Mediator subunit SFR6/MED16 controls defense gene expression mediated by salicylic acid and jasmonate responsive pathways. New Phytol 195 (1), 217-230.
Xie DX, Feys BF, James S et al. (1998) COI1: an Arabidopsis gene required for jasmonate-regulated defense and fertility. Science 280(5366), 1091-1094.
Yan C, Xie D (2015) Jasmonate in plant defence: sentinel or double agent? Plant Biotechnol J 13(9), 1233-1240.
Zhao Y, Thilmony R, Bender CL et al. (2003) Virulence systems of Pseudomonas syringae pv. tomato promote bacterial speck disease in tomato by targeting the jasmonate signaling pathway. Plant J 36(4), 485-499.