ارزیابی میزان خواص آنتی اکسیدانی اسانس، عصاره ی آبی و نانوذرات فلزی بیوسنتز شده از گیاه رازیانه (F. vulgare) و اثر ضدسرطانی آن ها بر روی دو لاین سلولی سرطان پستان (Sum-159 و Hs-578T)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، اردبیل، ایران.

2 استاد، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، اردبیل، ایران

3 استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

4 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی‌، واحد اردبیل، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی‌، اردبیل، ایران

5 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، اردبیل، ایران

6 مرکز تحقیقات ژنومیک و انکولوژی فایزر، دانشگاه گرانادا، دولت منطقه‌ای اندلس، 18016 گرانادا، اسپانیا

چکیده

سرطان سینه شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان سراسر جهان است. استفاده از روش جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی به عنوان بهترین روش سنتی جهت درمان این بیماری شناخته شده است. در سال‌های اخیر با پیشرفت نانوتکنولوژی در علوم پزشکی روش‌های نوینی جهت درمان بیماری سرطان ابداع شده است. با توجه به خواص دارویی گیاه رازیانه به‌دلیل وجود ترکیبات باارزش همانند فلاونوئید جهت درمان بیماری سرطان، در این پژوهش، ابتدا ویژگی‌های مورفولوژیکی و ساختاری نانوذرات فلزی بیوسنتز شده از عصاره آبی گیاه رازیانه پرداخته‌شد و در ادامه خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی اسانس، عصاره‌ی آبی این گیاه و نانوذرات بیوسنتز شده از آن مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش پس از بیوسنتز نانوذرات آهن، مس، روی و نقره از عصاره آبی گیاه رازیانه (F. vulgare) و بررسی خواص آن‌ها از نظر اندازه به کمک XRD و تأیید ساختار به کمک FTIR‌، میزان ترکیبات ثانویه، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی اسانس و عصاره آبی گیاه رازیانه و نانوذرات آهن، مس، روی و نقره بیوسنتز شده از آن بر روی دو لاین سلولی Sum-159 و Hs-578T مورد ارزیابی قرار گرفت.
طبق نتایج به دست آمده از DLS نانوذرات فلزی بیوسنتز شده، به ترتیب اندازه نانوذرات آهن، مس، روی و نقره برابر با 35، 32، 33 و 34 نانومتر بود. نتایج حاصل از FTIR نیز وجود نانوذرات فلزی مذکور را تأیید کردند. هم‌چنین طبق نتایج به دست آمده از HPLC و اسپکتوفتومتری وجود ترکیبات بیوشیمیایی نظیر فلاونوئید و آنتوسیانین و متابولیت‌هایی نظیر روتین، کوئرستین و کمپفرول در عصاره آبی گیاه رازیانه تأیید شدند. از نظر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی نیز بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده شد هم چنین مشاهده شد که با افزایش غلظت تیمارها میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن ها نیز افزایش داشت و بیشترین مقدار فعالیت آنتی‌اکسیدانی هر تیمار مربوط به بالاترین غلظت هر تیمار بود. بیشترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی (41/87 درصد) مربوط به نانوذره مس در غلظت 500 میلی‌گرم در میلی لیتر بود. از نظر میزان IC50 تیمارهای ذکر شده نیز مشخص شد که لاین سلولی سلولی Sum-159 در مقایسه با لاین سلولی Hs-578T در مقابل غلظت‌های برابر تیمارهای مختلف مقاومت بالاتری داشت. طبق نتایج به دست آمده میزان خواص ضدسرطانی اسانس و عصاره آبی گیاه رازیانه و نانوذرات فلزی بیوسنتز شده از آن نشان داد که درصد سلول‌های نکروزه شده، درصد سلول‌های موجود در مرحله پیش آپوپتوزی و پس آپوپتوزی به طور معنی‌داری تحت تأثیر نوع تیمار مورد استفاده شده، نوع لاین سلولی و اثر متقابل آن‌ها قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant properties of essential oil, aqueous extract and metal nanoparticles biosynthesized from F. vulgare and their anticancer effect on two breast cancer cell lines (Sum-159, Hs-578T)

نویسندگان [English]

 • Shima Bourang 1
 • Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz 2
 • Rasool Asghari Zakaria 3
 • Hamed Parsa 4
 • Mehran Noruzpuor 5
 • Calahorra Jesús 6
1 Ph.D. Student, of Agricultural Biotechnology, Department of plant genetics and production engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Professor, Department of Plant Genetics and Production Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Ardabil. Iran
5 Ph. D. Student, of Agricultural Biotechnology, Department of plant genetics and production engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
6 GENYO, Centre for Genomics and Oncological Research, Pfizer University of Granada, Andalusian Regional Government, 18016 Granada, Spain
چکیده [English]

Objective
Breast cancer is still the most common cancer among women all over the world. Using surgery, chemotherapy, and radiation therapy is known as the best traditional method to treat this disease. In recent years, with the advancement of nanotechnology in medical science and treatment, new methods of cancer treatment have been investigated. Considering the medicinal and therapeutic properties of F.vulgare due to the presence of valuable compounds such as flavonoids for the treatment of cancer, in this research, first, the morphological and structural characteristics of metal nanoparticles biosynthesized from the aqueous extract of F.vulgare were discussed, then the antioxidant and anticancer properties of essential oil, aqueous extract of this plant and the biosynthesized nanoparticles were investigated.
Materials and methods
In this research, after the biosynthesis of iron, copper, zinc, and silver nanoparticles from the aqueous extract of fennel plant (F. vulgare) and their properties in terms of size with XRD and confirmation of the structure by FTIR, the amount of secondary metabolites, the amount of antioxidant and anticancer activity of the essential oil And the aqueous extract of fennel plant (F. vulgare) and iron, copper, zinc and silver nanoparticles biosynthesized from it were evaluated on the Sum-159 and the Hs-578T cell lines.
Results
According to the results obtained from DLS of biosynthesized metal nanoparticles, the sizes of iron, copper, zinc, and silver nanoparticles were 35, 32, 33, and 34 nm, respectively. The results of FTIR also confirmed the existence of the synthesized metal nanoparticles. Also, according to the results of HPLC and spectrophotometry, the presence of biochemical compounds such as flavonoid and anthocyanin and metabolites such as rutin, quercetin, and kaempferol in the aqueous extract of fennel plant was confirmed. In terms of antioxidant activity, a significant difference was observed between different treatments, it was also observed that with the increase in the concentration of the treatments, the amount of their antioxidant activity also increased, and the highest amount of antioxidant activity of each treatment was related to the highest concentration of each treatment. The highest amount of antioxidant activity (87.41%) was related to copper nanoparticles at a concentration of 500 mg/ml. In terms of the IC50 value of the mentioned treatments, it was also found that the Sum-159 cell line had higher resistance compared to the Hs-578T cell line against equal concentrations of different treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aqueous extract
 • Breast cancer
 • F. vulgare
 • Hs-578T
 • and Sum-159
Ahamed M, Akhtar MJ, Khan MM, et al. (2016) Cobalt iron oxide nanoparticles induce cytotoxicity and regulate the apoptotic genes through ROS in human liver cells (HepG2). Colloids Surf  B 148, 665-673.
Ajinkya N, Yu X, Kaithal P, et al. (2020) Magnetic iron oxide nanoparticle (IONP) synthesis to applications: present and future. J Mater 13, e4644.
Akbari A, Akbarzadeh A, Tehrani MR, et al. (2020) Development and characterization of nanoliposomal hydroxyurea against BT-474 breast cancer cells. Adv Pharm Bull 10, e39.
Al-Nuairi AG, Mosa KA, Mohammad MG, et al. (2020) Biosynthesis, characterization, and evaluation of the cytotoxic effects of biologically synthesized silver nanoparticles from Cyperus conglomeratus root extracts on breast cancer cell line MCF-7. Biol Trace Elem Res 194, 560-569.
Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Noorbakhsh H, et al. (2016) Study of the Antibacterial Activity of Methanolic and Aqueous Extracts of Myrtus communis on Pathogenic Strains Causing Infection. Zahedan J Res Med Sci 18, e5989.
Almatroodi SA, Alsahli MA, Almatroudi A, et al. (2021) Potential therapeutic targets of quercetin, a plant flavonol, and its role in the therapy of various types of cancer through the modulation of various cell signaling pathways. Molecules 26, e1315.
Alphandéry E (2020) Bio-synthesized iron oxide nanoparticles for cancer treatment. Int J Pharm 586, e119472.
Ambreen A, Asad MJ (2020) Chapter-7 Phytochemistry. Chief Editor 109, e109.
Andhare DD, Patade SR, Kounsalye JS, Jadhav K (2020) Effect of Zn doping on structural, magnetic and optical properties of cobalt ferrite nanoparticles synthesized via. Co-precipitation method. Phys B Condens 583, e412051.
Bai J, Zheng Y, Wang G, Liu P (2016) Protective effect of D-limonene against oxidative stress-induced cell damage in human lens epithelial cells via the p38 pathway. Oxid Med Cell Longev 2016, e5962832.
Bandeira M, Giovanela M, Roesch-Ely M, et al. (2020) Green synthesis of zinc oxide nanoparticles: A review of the synthesis methodology and mechanism of formation. Sustain. Chem. Pharm 15, e100223.
Barazandeh A, Mohammadabadi MR, Ghaderi-Zefrehei M, Nezamabadipour H (2016a) Genome-wide analysis of CpG islands in some livestock genomes and their relationship with genomic features. Czech J Anim Sci 61, e487.
Barazandeh A, Mohammadabadi MR, Ghaderi-Zefrehei M, Nezamabadipour H (2016b) Predicting CpG Islands and Their Relationship with Genomic Feature in Cattle by Hidden Markov Model Algorithm. Iran J Appl Anim Sci 6 (3), 571-579.
Bhuyan T, Mishra K, Khanuja M, et al. (2015) Biosynthesis of zinc oxide nanoparticles from Azadirachta indica for antibacterial and photocatalytic applications. Mater Sci Semicond 32, 55-61.
Boevé J-L, Sonet G, Jacobson HR, Angeli S (2023) Cypress terpenes in sawfly larva of Susana cupressi (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinoidea). Sci Nat 110, e13.
Bost M, Houdart S, Oberli M, et al. (2016) Dietary copper and human health: Current evidence and unresolved issues. J Trace Elem Med Biol 35, 107-115.
Bruna T, Maldonado-Bravo F, Jara P, Caro N (2021) Silver nanoparticles and their antibacterial applications. Int J Mol Sci 22, e7202.
Cragg GM, Newman DJ (2005) Plants as a source of anti-cancer agents. J Ethnopharmacol 100, 72-79.
Dağlıoğlu Y, Yılmaz Öztürk B (2019) A novel intracellular synthesis of silver nanoparticles using Desmodesmus sp. (Scenedesmaceae): different methods of pigment change. Rend Lincei Sci Fis Nat 30, 611-621.
Dappula SS, Kandrakonda YR, Shaik JB, et al. (2023) Biosynthesis of zinc oxide nanoparticles using aqueous extract of Andrographis alata: Characterization, optimization and assessment of their antibacterial, antioxidant, antidiabetic and anti-Alzheimer's properties. J Mol Struct 1273, e134264.
Dave V, Sharma R, Gupta C, Sur S (2020) Folic acid modified gold nanoparticle for targeted delivery of Sorafenib tosylate towards the treatment of diabetic retinopathy. Colloids Surf B 194, e111151.
Dinparvar S, Bagirova M, Allahverdiyev AM, et al. (2020) A nanotechnology-based new approach in the treatment of breast cancer: Biosynthesized silver nanoparticles using Cuminum cyminum L. seed extract. J Photochem Photobiol 208, e111902.
Gopinath V, Priyadarshini S, Al-Maleki A, et al. (2016) In vitro toxicity, apoptosis and antimicrobial effects of phyto-mediated copper oxide nanoparticles. RSC Advances 6, 110986-110995.
Gur T, Meydan I, Seckin H, et al. (2022) Green synthesis, characterization and bioactivity of biogenic zinc oxide nanoparticles. Environ Res 204, e111897.
Hasan AA, Tatarskiy V, Kalinina E (2022) Synthetic pathways and the therapeutic potential of quercetin and curcumin. Int J Mol Sci 23, e14413.
Hassanpour SH, Dehghani M (2017) Review of cancer from perspective of molecular. J Cancer Res Pract 4, 127-129.
Hurst W, Martin Jr R, Zoumas B (1979) Application of HPLC to characterization of individual carbohydrates in foods. J Food Sci 44, 892-895.
Islam F, Shohag S, Uddin MJ, et al. (2022) Exploring the journey of zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) toward biomedical applications. J Mater 15, e2160.
Jabeen S, Qureshi R, Munazir M, et al. (2021) Application of green synthesized silver nanoparticles in cancer treatment—a critical review. Mater Res Express 8, e092001.
Jamkhande PG, Ghule NW, Bamer AH, Kalaskar MG (2019) Metal nanoparticles synthesis: An overview on methods of preparation, advantages and disadvantages, and applications. J Drug Deliv Sci Technol 53, e101174.
Jin C, Wang K, Oppong-Gyebi A, Hu J (2020) Application of nanotechnology in cancer diagnosis and therapy-a mini-review. Int J Med Sci 17, e2964.
Kang G, Mishyna M, Appiah KS, et al. (2019) Screening for plant volatile emissions with allelopathic activity and the identification of L-Fenchone and 1, 8-Cineole from star anise (Illicium verum) leaves. Plant J 8, e457.
Kedhari Sundaram M, Raina R, Afroze N, et al. (2019) Quercetin modulates signaling pathways and induces apoptosis in cervical cancer cells. Biosci Rep 39, BSR20190720.
Kędziora A, Speruda M, Krzyżewska E, et al. (2018) Similarities and differences between silver ions and silver in nanoforms as antibacterial agents. Int J Mol Sci 19, e444.
Keidar M (2015) Plasma for cancer treatment. Plasma Source Sci Technol 24, e033001.
Keyhanfar M, Mansouri Tehrani HA (2022) The role of plant antioxidants in the synthesis of metal nanoparticles. J Plant Process Func 12, 67-76.
Khaniabadi PM, Shahbazi-Gahrouei D, Jaafar MS, et al. (2017) Magnetic iron oxide nanoparticles as T2 MR imaging contrast agent for detection of breast cancer (MCF-7) cell. Avicenna J Med Biotechnol 9(4), 181-188.
Kim S-H, Yoo E-S, Woo J-S, et al. (2019) Antitumor and apoptotic effects of quercetin on human melanoma cells involving JNK/P38 MAPK signaling activation. Eur J Pharmacol 860, e172568.
Kooti W, Moradi M, Ali-Akbari S, et al. (2015) Therapeutic and pharmacological potential of Foeniculum vulgare Mill: a review. J HerbMed Pharmacol 4, 1-9.
Lan C-Y, Chen S-Y, Kuo C-W, et al. (2019) Quercetin facilitates cell death and chemosensitivity through RAGE/PI3K/AKT/mTOR axis in human pancreatic cancer cells. J Food Drug Anal 27, 887-896.  
Lima AL, Alves AF, Xavier AL, et al. (2016) Anti-inflammatory activity and acute toxicity studies of hydroalcoholic extract of Herissantia tiubae. Rev Bras Farmacogn 26, 225-232.
Modena MM, Rühle B, Burg TP, Wuttke S (2019) Nanoparticle characterization: what to measure? Adv Mater 31, e1901556.
Mohamad RH, El-Bastawesy AM, Abdel-Monem MG, et al. (2011) Antioxidant and anticarcinogenic effects of methanolic extract and volatile oil of fennel seeds (Foeniculum vulgare). J Med Food 14, 986-1001.
Mohammadabadi MR, Mozafari MR (2018) Enhanced efficacy and bioavailability of thymoquinone using nanoliposomal dosage form. J Drug Deliv Sci Technol 47 (1), 445-453.
Moradi S, Razavi S, Vasiee A (2014) Antioxidant and antimicrobial activity of Thymus vulgaris L. on some pathogenic bacteria ‘in vitro’. Adv Agric 3, 124-130.
Mughal B, Zaidi SZJ, Zhang X, Hassan SU (2021) Biogenic nanoparticles: Synthesis, characterisation and applications. Appl Sci 11, e2598.
Nasır A, Yabalak E (2021) Investigation of antioxidant, antibacterial, antiviral, chemical composition, and traditional medicinal properties of the extracts and essential oils of the Pimpinella species from a broad perspective: A review. J Essent Oil Res 33, 411-426.
Naz S, Gul A, Zia M (2020) Toxicity of copper oxide nanoparticles: a review study. IET Nanobiotechnol 14, 1-13.
Popescu R, Savu D, Dorobantu I, et al. (2020) Efficient uptake and retention of iron oxide-based nanoparticles in HeLa cells leads to an effective intracellular delivery of doxorubicin. Sci Rep 10, e10530.
Reddy CV, Reddy IN, Akkinepally B, et al. (2019) Mn-doped ZrO2 nanoparticles prepared by a template-free method for electrochemical energy storage and abatement of dye degradation. Ceram Int 45, 15298-15306.
Roy A, Park H-J, Jung HA, Choi JS (2018) Estragole exhibits anti-inflammatory activity with the regulation of NF-κB and Nrf-2 signaling pathways in LPS-induced RAW 264. 7 cells. Nat Prod Sci 24, 13-20.
Sadhukhan P, Kundu M, Chatterjee S, et al. (2019) Targeted delivery of quercetin via pH-responsive zinc oxide nanoparticles for breast cancer therapy. Mater Sci Eng C 100, 129-140.
Schwaminger SP, Syhr C, Berensmeier S (2020) Controlled synthesis of magnetic iron oxide nanoparticles: magnetite or maghemite? Crystals 10, e214.
Shnoudeh AJ, Hamad I, Abdo RW, et al. (2019) Synthesis, characterization, and applications of metal nanoparticles. J Biomater Nanobiotechnol 2019, 527-612.
Shu H, Zhang W, Yun Y, et al. (2020) Metabolomics study on revealing the inhibition and metabolic dysregulation in Pseudomonas fluorescens induced by 3-carene. Food Chem 329, e127220.
Singh R, Hano C, Nath G, Sharma B (2021) Green biosynthesis of silver nanoparticles using leaf extract of Carissa carandas L. and their antioxidant and antimicrobial activity against human pathogenic bacteria. Biomolecules 11, e299.
Soetaert F, Korangath P, Serantes D, et al. (2020) Cancer therapy with iron oxide nanoparticles: Agents of thermal and immune therapies. Adv Drug Deliv Rev 163, 65-83.
Ssekatawa K, Byarugaba DK, Angwe MK, et al. (2022) Phyto-mediated copper oxide nanoparticles for antibacterial, antioxidant and photocatalytic performances. Front Bioeng Biotechnol 10, e820218.
Sun Y-S, Zhao Z, Yang Z-N, et al. (2017) Risk factors and preventions of breast cancer. Int J Biol Sci 13, e1387.
Tao H, Wu T, Aldeghi M, et al. (2021) Nanoparticle synthesis assisted by machine learning. Nat Rev Mater 6, 701-716.
Tian Q, Wang L, Sun X, et al. (2019) Scopoletin exerts anticancer effects on human cervical cancer cell lines by triggering apoptosis, cell cycle arrest, inhibition of cell invasion and PI3K/AKT signalling pathway. J BUON 24, 997-1002.
Wagner GJ (1979) Content and vacuole/extravacuole distribution of neutral sugars, free amino acids, and anthocyanin in protoplasts. Plant Physiol 64, 88-93.
Waks AG, Winer EP (2019) Breast cancer treatment: a review. Jama 321, 288-300.
Wang L, Lankhorst L, Bernards R (2022) Exploiting senescence for the treatment of cancer. Nat Rev Cancer 22, 340-355.
Warrington L, Absolom K, Conner M, et al. (2019) Electronic systems for patients to report and manage side effects of cancer treatment: systematic review. J Med Internet Res 21(1), e10875.
Wong SP, Leong LP, Koh JHW (2006) Antioxidant activities of aqueous extracts of selected plants. Food Chem 99, 775-783.
Yan L, Liu X, Liu W-X et al. (2015) Fe2O3 nanoparticles suppress Kv1. 3 channels via affecting the redox activity of Kvβ2 subunit in Jurkat T cells. Nat Nanotechnol 26, e505103.
Zhao Y, Zhao X, Cheng Y, et al. (2018) Iron oxide nanoparticles-based vaccine delivery for cancer treatment. Mol Pharmaceutics 15, 1791-1799.