ایمونوتراپی دقیق سرطان با ادغام نانو بیوتکنولوژیک هم‌افزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه داروسازی، دانشگاه کالینگا، نایا رایپور، چاتیسگار، هند.

چکیده

هدف: نانوتکنولوژی، دستکاری ماده در سطوح آناتومیکی و مولکولی، راه را برای ایجاد موادی با خواص منحصر به فرد و افزایش یافته هموار کرده است. یکی از کاربردهای مهم آن در حوزه نانو بیوتکنولوژی است که در آن زیرشاخه‌های مختلفی مانند نانوساختارها نقش مهمی در زمینه‌هایی مانند بیوتکنولوژی و ژنومیکس ساختاری و سلولی دارند. نانو بیوتکنولوژی با اجازه دادن به دانشمندان برای وارد کردن مواد شیمیایی و اجزاء به سلول‌ها و ساخت مواد جدید از طریق تکنیک‌های نوآورانه مانند مونتاژ، رویکردی پیشگامانه برای تحقیق ارائه می‌کند. به ویژه سهم آن در تجویز داروهای نوکلئیک اسید (NA) در داخل بدن قابل توجه است. استراتژی‌های بیوتکنولوژی پیشرفته در مقیاس نانو با ارائه کنترل دقیق بر پارامترهای حیاتی مانند ابعاد، شارژ، بارگیری دارو و پاسخ به سیگنال‌های خارجی ناقل‌های تحویل، نقشی محوری در این حوزه ایفا کرده‌اند. ادغام بیوتکنولوژی پیشرفته در مقیاس نانو در زمینه ایمونوتراپی سرطان نوید قابل توجهی برای غلبه بر موانع در درمان NA دارد. این شامل رسیدگی به چالش‌های مرتبط با تحقیقات بالینی و پیش بالینی نانوحامل های مختلف است. این مقاله یک مرور مختصر بر این موضوع دارد و به بررسی ویژگی‌ها و مشکلات مواجهه با نانوحامل‌های مختلف در طول تحقیقات بالینی و بالینی می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: این مقاله طیف وسیعی از روش‌های NA را مورد بحث قرار می‌دهد و توضیح می‌دهد که چگونه بیوتکنولوژی پیشرفته در مقیاس نانو به طور فعال از درمان NA پشتیبانی و حمایت می‌کند. نانوتکنولوژی با دستکاری ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ناقل‌های تحویل، امکان بهینه‌سازی نتایج درمانی را فراهم می‌کند و آن را به ابزاری ارزشمند در پیشرفت تحقیقات پزشکی تبدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: در پایان، ادغام نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، به‌ویژه در حوزه نانو بیوتکنولوژی، راه‌های جدیدی را برای اکتشافات علمی و پیشرفت‌های پزشکی باز می‌کند. دقت و تطبیق پذیری ارائه شده توسط تکنیک‌های نانومقیاس پتانسیل بسیار زیادی در ایجاد تحول در چشم انداز درمان NA دارد و راه را برای درمان‌های موثرتر و هدفمندتر هموار می‌کند. پیشرفت مداوم در فناوری نانوبیوتکنولوژی پیشرفته (N-Bio-Tech) نمونه‌ای از پیگیری بی وقفه راه حل‌ها برای برخی از مهم‌ترین چالش‌های علم پزشکی، به ویژه در حوزه ایمونوتراپی سرطان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Precision cancer immunotherapy with synergistic nano-biotechnological integration

نویسندگان [English]

  • Jitendra Sinha
  • Krishna Sahu
Assistant Professor, Department of Pharmacy, Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh, India.
چکیده [English]

Nanotechnology, the manipulation of matter at the anatomical and molecular levels, has paved the way for the creation of materials with unique and enhanced properties. One of its significant applications is in the realm of nano-biotechnology, where various subfields, such as nanostructures, play a crucial role in fields like biotechnology and structural and cellular genomics. Nano-biotechnology offers a groundbreaking approach to research by allowing scientists to introduce chemicals and components into cells and fabricate novel materials through innovative techniques like assembling. Particularly noteworthy is its contribution to the in vivo administration of Nucleic Acid (NA) therapeutics. Advanced nanoscale biotechnology strategies have played a pivotal role in this domain by providing precise control over crucial parameters such as dimension, charge, drug loading, and response to external signals of delivery transporters. The integration of cutting-edge nanoscale biotechnology in the field of cancer immunotherapy holds significant promise for overcoming obstacles in NA treatment. This involves addressing challenges related to the clinical and preclinical research of different nanocarriers. This article serves as a concise overview, delving into the characteristics and encountered difficulties associated with various nanocarriers during clinical and preclinical investigations. The paper discusses a range of NA methods and elucidates how state-of-the-art nanoscale biotechnology actively supports and enhances NA treatment. By manipulating the physical and chemical attributes of delivery transporters, nanotechnology allows for the optimization of therapeutic outcomes, making it an invaluable tool in the advancement of medical research. In conclusion, the marriage of nanotechnology and biotechnology, specifically in the field of nano-biotechnology, opens up new avenues for scientific exploration and medical advancements. The precision and versatility offered by nanoscale techniques hold immense potential in revolutionizing the landscape of NA therapeutics, paving the way for more effective and targeted treatments. The ongoing progress in cutting-edge Nanobiotechnology (N-Bio-Tech) exemplifies the relentless pursuit of solutions to some of the most significant challenges in medical science, particularly in the realm of cancer immunotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer Immunotherapy
  • Biotechnology
  • Nanotechnology
  • Nucleic Acid
Amiri S, Aghamirzaei M, Mostashari P, et al. (2021) The impact of biotechnology on dairy industry. J Microbiol Biotechnol 53-79.
Freitas LC, Barbosa JR, da Costa ALC, et al. (2021) From waste to sustainable industry: How can agro-industrial wastes help in the development of new products? Resour Conserv Recycl 169, e105466.
Galimberti A, Bruno A, Agostinetto G, et al. (2021) Fermented food products in the era of globalization: Tradition meets biotechnology innovations. Curr Opin Biotechnol 70, 36-41.
Gao J, Li X, Zhang G, et al. (2021) Probiotics in the dairy industry—Advances and opportunities. CRFSFS 20(4), 3937-3982.
Meftahi GH, Bahari Z, Zarei Mahmoudabadi A, et al. (2021) Applications of western blot technique: From bench to bedside. Biochem Mol Biol Educ 49(4), 509-517.
Nielsen J, Tillegreen CB, Petranovic D (2022) Innovation trends in industrial biotechnology. Trends Biotechnol 40(10), 1160-1172.
Nowosad K, Sujka M, Pankiewicz U, et al. (2021) The application of PEF technology in food processing and human nutrition. J Food Sci Technol 58, 397-411.
Preethi KA, Sekar D (2021) Dietary microRNAs: Current status and perspective in food science. J Food Biochem 45(7), e13827.
Sohrabi H, Majidi MR, Fakhraei M, et al. (2022) Lateral flow assays (LFA) for detection of pathogenic bacteria: A small point-of-care platform for diagnosis of human infectious diseases. Talanta 243, e123330.
Surti PV, Kim MW, Kailasa SK, et al. (2022) Progress on dot-blot assay as a promising analytical tool: Detection from molecules to cells. Trends Analyt Chem e116736.
Tabatabaei MS, Islam R, Ahmed M (2021) Applications of gold nanoparticles in ELISA, PCR, and immuno-PCR assays: A review. Anal Chim Acta 1143, 250-266.
Wang L, Liu Z, Jiang H, et al. (2021) Biotechnology advances in β-carotene production by microorganisms. Trends Food Sci Technol 111, 322-332.