آینده پایداری صنایع غذایی با استفاده از مداخلات بیوتکنولوژیک در بخش لبنیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه داروسازی، دانشگاه کالینگا، نایا رایپور، چاتیسگار، هند.

چکیده

هدف: صنعت لبنیات، تولید کننده پرکار ضایعات و محصولات جانبی، دارای مجموعه متنوعی از کالاها است که سهم قابل توجهی در رژیم غذایی روزانه ما دارد. با این حال، ضایعات فراوان تولید شده در این فرآیند، که با تقاضای اکسیژن شیمیایی بالا (COD) و مشخصات غنی از مواد مغذی شامل لاکتوز، پروتئین ها و چربی ها مشخص می شود، نیاز به کاوش در کاربردهای بیوتکنولوژیکی جایگزین دارد. این اکتشاف به ویژه هنگام در نظر گرفتن هر دو روش پردازش هوازی و بی هوازی بسیار مهم است. اقلام غذایی پروبیوتیک با استقبال گسترده مصرف کنندگان، رشد قابل توجهی را در صنایع غذایی تغذیه‌ای تجربه می کنند. با شناخت این روند، صنایع غذایی به طور فعال در حال گسترش دامنه وعده‌های غذایی پروبیوتیک فراتر از محصولات لبنی سنتی است. این گسترش نویدبخش ارائه مزایای سلامتی متعدد به مصرف کنندگان است. در نتیجه، این تحقیق به بررسی طیف گسترده‌ای از محصولات لبنی در دسترس می‌پردازد و راه‌هایی برای مهار ضایعات محصولات جانبی از صنایع لبنی را روشن می‌کند.
مواد و روش‌ها: سی و پنج نمونه شیر غیر پاستوریزه از شترهای شیرده سالم در مناطق مختلف پنجاب هند به دست آمد. نمونه‌ها در یک ظرف استریل جمع آوری شدند. سپس نمونه‌ها در جعبه‌های یخ نگهداری شدند تا به آزمایشگاه‌ منتقل شوند. نمونه‌ها به طور کامل (10٪ وزن / حجم) در محیط قلیایی استریل با فسفات با یک همزن مخلوط شدند. پس از انکوباسیون، کلنی‌هایی با مورفولوژی متمایز انتخاب شدند و برای خالص‌سازی بر روی صفحات آگار قرار گرفتند.
نتایج: ایزوله‌های پروبیوتیک A1، A3  و A8 افزایش معنی‌داری (p < 0.05) در حذف کلسترول (به ترتیب 62، 56، 78 و 52 درصد) پس از 12 ساعت انکوباسیون نسبت به نمونه‌های دیگر نشان دادند. ایزوله A7 با نرخ 33%  کمترین ظرفیت حذف کلسترول را داشت، در حالی که ایزوله A4 دارای میزان کمی بالاتر از 39% بود. کارایی حذف تری گلیسیرید متناسب با طول مدت انکوباسیون بهبود یافت.
نتیجه‌گیری: در نتیجه، مدیریت ضایعات صنایع لبنی یک فرصت دوگانه را ارائه می دهد: کاهش اثرات زیست محیطی از طریق دفع مسئولانه زباله و استخراج مواد مغذی ارزشمند برای کاربرد در حوزه‌های مختلف بیوتکنولوژیکی. این اکتشاف جامع به درک ما از پتانسیل محصولات جانبی ضایعات لبنی کمک می‌کند و روش‌های پایدار و برنامه‌های کاربردی نوآورانه را که با چشم‌انداز در حال تحول صنایع غذایی تغذیه‌ای همسو هستند، روشن می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future of food industry sustainability using biotechnological interventions in the dairy sector

نویسندگان [English]

  • Deepak Kumar Sahu
  • Lakhan Lal Kashyap
Assistant Professor, Department of Pharmacy, Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh, India.
چکیده [English]

The dairy industry, a prolific producer of waste and by-products, boasts a diverse array of goods that contribute significantly to our daily diet. However, the copious waste generated in the process, characterized by high Chemical Oxygen Demand (COD) and a rich nutrient profile comprising lactose, proteins, and fats, necessitates exploration of alternative biotechnological applications. This exploration is particularly crucial when considering both aerobic and anaerobic processing methods. Probiotic food items, having garnered widespread consumer acceptance, are experiencing substantial growth in the nutritional food industry. Recognizing this trend, the food industry is actively engaged in expanding the scope of probiotic meals beyond traditional dairy products. This expansion holds promise for delivering numerous health benefits to consumers. Consequently, this research delves into the extensive range of dairy products available, elucidating ways to harness by-product waste from the dairy industry. However, this pursuit is not without its challenges. Microbiologists, engineers, and technologists face hurdles in preventing the infiltration of unwanted microbes during processing. The study not only examines the methods to eliminate these intruding microbes and their digestive enzymes but also addresses the intricacies involved in thwarting the development and operations of any surviving microorganisms following treatment. Probiotics, known for their positive impact on gut health, have found application in various food matrices, extending beyond dairy to encompass non-dairy products. The research underscores the versatility of probiotics and their adaptability to different food categories. Furthermore, it briefly touches upon the innovative utilization of byproduct waste, converting what would otherwise be considered trash into valuable resources. In conclusion, the dairy industry's waste management presents a dual opportunity: to mitigate environmental impact through responsible waste disposal and to extract valuable nutrients for application in diverse biotechnological realms. This comprehensive exploration contributes to our understanding of the potential of dairy waste by-products, shedding light on sustainable practices and innovative applications that align with the evolving landscape of the nutritional food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Industry
  • Biotechnology
  • Dairy
  • Sustainability
Amiri S, Aghamirzaei M, Mostashari P, et al. (2021) The impact of biotechnology on dairy industry. J Microbiol Biotechnol 53-79.
Freitas LC, Barbosa JR, da Costa ALC, et al. (2021) From waste to sustainable industry: How can agro-industrial wastes help in the development of new products? Resour Conserv Recycl 169, e105466.
Galimberti A, Bruno A, Agostinetto G, et al. (2021) Fermented food products in the era of globalization: Tradition meets biotechnology innovations. Curr Opin Biotechnol 70, 36-41.
Gao J, Li X, Zhang G, et al. (2021) Probiotics in the dairy industry—Advances and opportunities. CRFSFS 20(4), 3937-3982.
Meftahi GH, Bahari Z, Zarei Mahmoudabadi A, et al. (2021) Applications of western blot technique: From bench to bedside. Biochem Mol Biol Educ 49(4), 509-517.
Nielsen J, Tillegreen CB, Petranovic D (2022) Innovation trends in industrial biotechnology. Trends Biotechnol 40(10), 1160-1172.
Nowosad K, Sujka M, Pankiewicz U, et al. (2021) The application of PEF technology in food processing and human nutrition. J Food Sci Technol 58, 397-411.
Preethi KA, Sekar D (2021) Dietary microRNAs: Current status and perspective in food science. J Food Biochem 45(7), e13827.
Sohrabi H, Majidi MR, Fakhraei M, et al. (2022) Lateral flow assays (LFA) for detection of pathogenic bacteria: A small point-of-care platform for diagnosis of human infectious diseases. Talanta 243, e123330.
Surti PV, Kim MW, Kailasa SK, et al. (2022) Progress on dot-blot assay as a promising analytical tool: Detection from molecules to cells. Trends Analyt Chem e116736.
Tabatabaei MS, Islam R, Ahmed M (2021) Applications of gold nanoparticles in ELISA, PCR, and immuno-PCR assays: A review. Anal Chim Acta 1143, 250-266.
Wang L, Liu Z, Jiang H, et al. (2021) Biotechnology advances in β-carotene production by microorganisms. Trends Food Sci Technol 111, 322-332.