نویسنده = رسول واعظ ترشیزی
کاریوتیپ کروموزومی برخی از جمعیت های سگ بومی ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 175-190

10.22103/jab.2015.1140

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی


بررسی انتساب افراد به جمعیت هایی از سگهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 177-188

10.22103/jab.2014.1320

مهدیه منتظری؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ دامون الهیار خان خراسانی


بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-82

10.22103/jab.2014.1222

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ دامون الهیار خراسانی