نویسنده = وحید زمانی
رهیافت مولکولی برای شناسایی زوج‌سمان بر اساس چند شکلی ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 63-74

10.22103/jab.2015.1340

وحید زمانی؛ حمیدرضا رضایی؛ سالومه بازیان؛ سید محمود عقیلی؛ علی شعبانی؛ مرضیه اسدی؛ نوید زمانی


تشابه و تفاوت های ژن ناحیه کنترل میتوکندری در دو گونه سگ (Canis lupus familiaris) و گرگ (Canis lupus) در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 15-26

10.22103/jab.2014.1309

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضایی؛ علی شعبانی؛ وحید زمانی