نویسنده = حمید حاتمی ملکی
شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 130-142

10.22103/jab.2018.2155

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش‌زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ راحله ابراهیمی


شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-128

10.22103/jab.2015.1344

جواد فرخی؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ لطفعلی ناصری؛ فرهاد اصغری