نویسنده = ولی اله بابا یی زاد
بررسی مقاومت دو رقم برنج در تعامل با قارچ عامل سوختگی غلاف،AG1-1A Rhizoctonia solani

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 97-112

10.22103/jab.2016.1393

محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان