نویسنده = مسعود اسدی فوزی
شناسایی تنوع ژنوم در نژاد‌های گوسفندان بومی ایران با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 145-160

10.22103/jab.2023.22018.1502

حجت اسدالله پورنعنایی؛ مسعود اسدی فوزی؛ زینب امیری؛ محمدحسین بنابازی


تاثیر شاهدانه بر بیان ژن DLK1 در بافت‌ قلب بره‌های کرمانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 217-234

10.22103/jab.2023.21265.1471

سید علی اصغر جعفری احمدآبادی؛ حشمت‌اله عسکری‌همت؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ مهدی منصوری


بررسی تنوع ژنتیکی در مرغ بومی خزک با استفاده از داده‌های توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-106

10.22103/jab.2021.17202.1296

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ سید حجت مسعود زاده


شناسایی تنوع ژنوم در مرغ لاری با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 189-204

10.22103/jab.2021.17102.1287

حمیده بازگیر؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ زینب امیری؛ مسعود اسدی فوزی


تکثیر و همسانه‌سازی‌ ژن آلفا‌توکسین باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنس در باکتری E. coli

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 67-86

10.22103/jab.2020.2524

حسینعلی ساسان؛ مهین رسانی؛ سمانه کارآموز؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی


بیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستی گاوهای هلشتاین با استفاده از Real Time PCR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-150

10.22103/jab.2019.13778.1126

محمدرضا احسنی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ امین خضری؛ حمیدرضا اسماعیلی


بررسی اثر محدودیت متیونین بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 47-60

10.22103/jab.2016.1418

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ ملک حسین اسدی