تکثیر و همسانه‌سازی‌ ژن آلفا‌توکسین باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنس در باکتری E. coli

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید با هنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید با هنر کرمان،

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

5 بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید با هنر کرمان. کرمان، ایران

چکیده

اهداف: هدف از انجام این پژوهش، تکثیر و همسانه­سازی شکل کامل و همچنین بخش ابتدایی ژن کشنده آلفا­­توکسین (α-Toxin) باکتری کلستریدیوم پرفرِینجنس با اندازه­های به ترتیب 1100 و 750 جفت باز با استفاده از ناقل بیانی pET28a در باکتری E.coli بود.
مواد و روش­ها: استخراجDNA  ژنومی با استفاده از کیت کیاژن صورت گرفت. آغازگرهای جلوبرنده و برگشت در آزمایشگاه طراحی و در ناحیه ابتدایی آغازگرها ردیف­های آنزیم­های برشگر HindIII و XhoI مطابق با ناحیه کلونینگ پلاسمید مورد نظر اضافه گردید. قطعات ژنی مورد نظر با روش PCR معمولی تکثیر و در ناقل pET28a با کمک روش شوک حرارتی کلون شدند. استخراج DNA پلاسمیدی با استفاده از روش لیز قلیایی صورت گرفت.
نتایج: نتایج ژل الکتروفورز محصولات PCR، تکثیر واضح و واحد شکل کامل و همچنین بخش ابتدایی قطعات ژنی مورد نظر را مطابق با اندازه های مورد انتظار نشان داد. بعلاوه با استفاده از آزمایش هضم آنزیمی منفرد و دوگانه توسط آنزیم های برشگر HindIII و XhoI همسانه سازی ژنهای آلفا­توکسین در باکتری میزبان و تولید باکتریهای نوترکیب تأیید شد.
نتیجه­گیری:  با توجه به موفقیت آمیز بودن دقیق کلونینگ ژنهای آلفا­توکسین در باکتری­های بیانی میزبان، می­توان گفت که پرایمرهای طراحی شده در این تحقیق برای تکثیر ژن آلفا­توکسین بسیار اختصاصی بوده و به عنوان مارکر شناسایی و طبقه بندی این باکتری­ها می­توانند استفاده واقع شوند. همچنین با ساخت احتمالی واکسن­های نوترکیب ژنتیکی مهندسی­شده می­توان کنترل و مقابله با پاتوژن­های مهمی همچون باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس را امکان­پذیر ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amplification and Cloning of alfa-Toxin Gene from Clostridium Perfringenes Bacterium in E. coli

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Sasan 1
  • Mahin Rasani 2
  • Samaneh Karamooz 2
  • Ali Esmaeelizadeh 3
  • Masoud Asadi Fouzi 4
  • Ahmad AyatollahiMehrgardi 5
1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar of University, Kerman, Iran
2 MSc student, Department of Engineering Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
3 PhD, Department of Engineering Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
4 بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید با هنر کرمان
5 Department of Engineering Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Objective
The aim of this study was to amplify and cloning complete, as well as the primary part of the α-toxin gene from Clostridium perfringens with the size of 1100 and 750 bps, in E. coli using the expression vector pET28a.
 
Materials and Methods
Genomic DNA was extracted using Kiagen kit. Forward and reverse primers were designed in the lab, as the HindIII and XhoI enzymes rows were added in the initial regions of the oligonucleotides according to the cloning region of the pET28a plasmid. The genes of interests were amplified by PCR and cloned in the pET28a vector using the heat-shock method. Extraction of plasmid DNA was done using alkaline lysis method.
 
Results
The results showed the PCR products, clear and unique bands for the complete, as well as the initial portion of the desired genetic components in accordance with the expected sizes. In addition, by using single and double enzyme digestion experiments with HindIII and XhoI enzymes, cloning of alpha toxin genes in host bacteria and production of recombinant bacteria was confirmed.
 
Conclusions
Due to the successful cloning of alpha toxin genes in expression host bacteria done by this work, it can be said that primers designed in this study are highly specific for the α-toxin gene amplification. These primers can be also used as markers for the identification and classification of Clostridium perfringens bacteria. Also, by development construction of genetically engineered recombinant vaccines, it is possible to control and cope with important pathogens such as Clostridium perfringens bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alpha-toxin
  • clostridium perfringenes
  • cloning
کرمی علی (1381) مقدمه ای برواکسنهای ژنی.تهران انتشارات دانشگاه امام حسین، شماره شابک 9644521293، 2001.
ناصری فر راضس، غفاری فر فاطمه، دلیمی اصل عبدالحسین، شریفی زهره (1390) کلونینگ ژن GRA5 توکسوپلاسما گوندای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3 و بیان آن در سلول. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 19(3)، 12-1.
 
References
Ahsani MR, Bafti MS, Esmailizadeh AK, Mohammadabadi MR (2011) Genotyping of isolates of Clostridium perfringens from vaccinated and unvaccinated sheep. Small Rumin Res 95, 65-69.
Ahsani MR, Mohammadabadi MR, Shamsaddini MB (2010) Clostridium perfringens isolate typing by multiplex PCR. J Venom Anim Toxin Includ Tropic Dis 16, 573-578.
Anuradha K, Foo HL, Mariana NS Loh TC et al. (2010) Live recombinant Lactococcus lactis vaccine expressing aerolysin genes D1 and D4 for protection against Aeromonas hydrophila in tilapia (Oreochromis niloticus). J Appl Microb 109, 1632–1642.
Claudia EAF, Viviane N, Edison LD, Mario JV (2003) Prevalence of Clostridium spp. and Clostridium difficile in Children with Acute Diarrhea in São Paulo City, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro 98, 451-454.
Evy G, Stefanie V, Bonnie V, Bart P (2016) The C‑terminal domain of Clostridium perfringens alpha toxin as a vaccine candidate against bovine necrohemorrhagic enteritis. Vet Res 47, 52.
Frank M (2004) Clostridial Diseases of Cattle and Sheep: Text of a paper presented at the annual meeting of the Association of Veterinary Surgeons Practising in Northern Ireland, Enniskillen.
Hadizadeh M, Mohammadabadi MR, Niazi A et al. (2013) Use of bioinformatics tools to study exon 2 of GDF9 gene in Tali and Beetal goats. Modern Genet J (MGJ) 8, 283-288.
Hadizadeh M, Niazi A, Mohammad Abadi M et al. (2014) Bioinformatics analysis of the BMP15 exon 2 in Tali and Beetal goats. Modern Genet J 9, 117-120.
Jia-Ning B, Yang Z, Bao-Hua Z (2006) Cloning of α-β fusion gene from Clostridium perfringens and its expression. WJG 12, 1229-1234.
Karami A (2001) Introduction to Genetic Vaccines. Imam Hossein Publications, ISSN: 9644521293.
Marcos R, Ferreira A, Gustavo MSGM, Carlos EPC et al. (2016) Recombinant Alpha, Beta, and Epsilon Toxins of Clostridium perfringens: Production Strategies and Applications as Veterinary Vaccines. Toxin 8, 340.
Mohammadabadi MR (2017) Role of Clostridium perfringens in pathogenicity of some domestic animals.  J Adv Agric 7, 1-9.
Negahama M (2013) Vaccines against Clostridium perfringens alpha-toxin. Curr Pharm Biotechnol 14, 913-17.
Naserifar R, Ghaffarifar F, Dalimiasl A, Sharifi Z (2010) Cloning and Expression of GRA5 Gene from toxoplasma gondii RH in eukaryotic pcDNA3. Scientific J Medic Univ Ilam 19, 1-10.
Navarro MA, McClane BA, Uzal FA (2018) Mechanisms of Action and Cell Death Associated with Clostridium perfringens Toxins. Toxin 10, 212e
Neeson BN, Clark GC, Atkins HS, Lingard B et al. (2007) Analysis of protection afforded by a Clostridium perfringens alpha-toxoid against heterologous clostridial phospholipases C. Microb Pathog 43, 161–165.
Naqpal R, Oqata K, Tsuji H, Matsuda K et al. (2015) Sensitive quantification of Clostridium perfringens in human feces by quantitative real-time PCR targeting alpha-toxin and enterotoxin genes. BMC Micro 15, 219e.
Oda M, Kabura M, Takagishi T, Suzue A et al. (2012) Clostridium perfringens Alpha-toxin Recognizes the GM1a-TrkA Complex: J Biol Chem 287, 33070-9.
Oda M, Kihara A, Yoshioka H, Saito Y et al. (2008) Effect of Erythromycin on Biological Activities Induced by Clostridium perfringens α-Toxin. JPET 327, 934–940.
Oda M, Yutaka T, Jun S, Masahiro N (2015) Membrane-Binding Mechanism of Clostridium perfringens Alpha-Toxin. Toxin 7, 5268–5275.
Radhika B, Kumar NV, Sreenivasulu D (2016) Detection of Clostridium perfringens alpha toxin gene in lambs by loop mediated isothermal amplification. Vet World 9, 60-64.
Sakurai J, Negahama M, Oda M (2004) Clostridium perfringens Alpha- Toxin: Characterization and Mode of Action. J Biochem 136, 569–574.
Sakurai J, Negahama M, Oda M, Tsuge H et al. (2009) Clostridium perfringens Iota-Toxin: Structure and Function:  Toxin 1, 208-228.
Sasan H (2007) Cloning and expression of aerolysin and metalloprtease genes from a locally isolated aeromonas hydrophila in Escherchia coli and lactococcus lactis and the effects of the recombinant lactococcus lactis on tilapia, PhD Thesis, UPM pp:150-220.
Sasan H (2010) Cloning of EprA1 gene of Aeromonas hydrophila in Lactococcus lactis, IJB 8, 193-198.
Schoepe H, Neubauer A, Schlapp T, Weiler LH et al. (2006) Immunization with an alpha toxin variant 121A/91-R212H protects mice against Clostridium perfringens alphatoxin. Anaerobe 12, 44–8.
Shahdadnejad N, Mohammadabadi MR, Shamsadini M (2016) Typing of Clostridium Perfringens Isolated from Broiler Chickens Using Multiplex PCR. Genet Third millennium 14, 4368-4374.
Shimizu T, Ohtani K, Hirakawa H, Yamashita A et al. (2002) Complete genome sequence of Clostridium perfringens, an anaerobic flesheater. Proc Natoin Acad Sci 99, 996-1001. 
Siu-Tong L and Ming KL (2012) A middle-aged lady with a pyogenic liver abscess caused by Clostridium perfringens. World J Hepatol 4, 252-255.
Stevens DL, Titball RW, Jepson M, Bayer CR et al. (2004) Immunization with C-domain of alpha-toxin prevents lethal infection, localises tissue injury and promotes host response to challenge with viable Clostridium perfringens. J Infect Dis 190, 767–773.
Williamson ED, Titball RW (1993) A genetically engineered vaccine against the alpha-toxin of Clostridium perfringens protects mice against experimental gas gangrene. Vaccine 11, 1253–8.
Zandi E, Mohammadabadi MR, Ezzatkhah M, Esmailizadeh AK (2014) Typing of Toxigenic Isolates of Clostridium Perfringens by Multiplex PCR in Ostrich. Iran J Appl Anim Sci 4, 509-514.
Yuan T, Ming W, Bin L, Jianzhong C et al. (2012) Detection, cloning, and sequencing of the enterotoxin gene of Clostridium perfringens type C isolated from goat: Turk J Vet Anim 36, 153-158.