نویسنده = حشمت الله رحیمیان
ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی برخی جدایه‌های باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم و جو در ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 139-156

10.22103/jab.2016.1424

سحر نیک اختر؛ حشمت الله رحیمیان؛ ولی الله بابایی زاد