نویسنده = حسین مرادی شهربابک
شناسایی ساختار جمعیتی اسبهای ترکمن و درهشوری با استفاده از روشهای PCA، DAPC و SPC

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 201-220

10.22103/jab.2022.18795.1372

غزاله جوانمرد؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ جواد رحمانی نیا؛ مهدی عباسی فیروزجایی؛ محمد باقر زندی


مطالعه ژن‌ها و SNPهای کدکننده ژنوم بافت مغز زنبورعسل در ارتباط با صفات رفتاری در دو زیرگونه ایتالیایی و آفریقایی با استفاده از داده‌های ترانسکریپتومی (RNA-Seq)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 171-192

10.22103/jab.2022.15887.1235

علی اکبر حسن خانی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک؛ ابوالفضل بهرامی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ محمدحسین بنابازی


مقایسه روش های مختلف لایه بندی جمعیتی گاوهای سرابی و نجدی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 25-54

10.22103/jab.2019.13193.1098

احد خصالی اقطاعی؛ مهدی وفای واله؛ غلامرضا داشاب؛ حسین مرادی شهربابک


بررسی چند شکلی پروتئین ترانسفرین و ارتباط آن با تغییرات متابولیت¬های خونی در گوسفندان ماکویی

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 71-82

10.22103/jab.2012.370

حسین مرادی شهربابک؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین محمدی