مطالعه چندشکلی در ناحیه ΄5 فلانکینگ ژن فاکتور رشد شبه انسولین و ارتباط آن با صفات لاشه در دو نژاد دنبه¬دار و بی¬دنبه لری¬بختیاری و زل به روش PCR-SSCP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، تهران

2 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-I) ساختار مشابهی با هورمون انسولین دارد. این هورمون نقش مهمی در رشد و نمو بافت­های مختلف بدن دارد و بوسیله ژن IGF1 رونویسی می­شود. ژن فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-I) روی کروموزوم شماره 5 گوسفند قرار دارد و دارای 6 اگزون و 5 اینترون می­باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط چندشکلی این ژن با صفات رشد در دو نژاد دنبه­دار و بی­دنبه لری­بختیاری و زل به روش PCR-SSCP انجام شد. در این پژوهش 4 میکرولیتر از 177 راس گوسفند نژاد زل و لری­بختیاری با ونوجکت­های حاوی EDTA از سیاهرگ وداجی خونگیری شد. استخراج DNA از خون با روش استخراج نمکی بهینه انجام و واکنش زنجیره­ای پلی مراز (PCR) جهت تکثیر قطعه 265 جفت بازی ناحیه `5 فلانکینگ ژن فاکتور رشد شبه انسولین انجام گرفت. تفاوت فرم فضایی رشته­های منفرد PCR-SSCP برای تعیین ژنوتیپ نمونه­ها استفاده شد. الکتروفورز محصولات PCR پس از تک­رشته شدن قطعات بر روی ژل اکریل آمید و رنگ آمیزی ژل به روش نیترات نقره انجام شد که نتایج بیانگر چندشکلی زیاد این جایگاه بود. فراوانی الگوهای ژنوتیپی 1، 2، 3 و 4 IGF-I در گوسفندان نژاد زل به ترتیب 40/37، 98/41، 29/2 و 32/18 درصد و فراوانی الگوهای ژنوتیپی 1، 2، 3 و 4 ژن IGF-I در گوسفندان نژاد لری­بختیاری به ترتیب 58، 32، 4 و 6 درصد مشاهده شد.. آنالیز داده­ها­ی صفات با نرم­افزار SAS انجام گرفت. هیچ ­یک از ژنوتیپ­های موجود با صفات مورد مطالعه ارتباط معنی داری نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the polymorphism at the 5’ flanking region of the ovine IGF-I Gene and its association with carcass traits in Zel (tailed) and Lori-Bakhtiari (fat-tailed) breed sheep using PCR-SSCP

نویسندگان [English]

  • Mahmood Honarvar 1
  • Hossein Moradi shahrbabak 2
  • Mostafa Sadeghi 3
  • SHahab Behzadi 3
  • Mohammadreza Mohammadabadi 4
چکیده [English]

The Insulin-Like Growth Factor I (IGF-I) Gene has a similar structure with Insulin hormone. That has an important functional in growth and development different tissue and transcribe. The IGF-I gene coded this hormone which located on Chromosome five which has six exons and five introns. The single nucleotide polymorphism was occurred in IGF-I gene and that associated with carcass traits in Zel (tailed) and Lori-Bakhtiari (fat-tailed) breed sheep with using PCR-SSCP marker. For this purpose, 4 mL of total blood was collected from the left jugular vein using vacuum tubes from Zel and Lori-Bakhtiari sheep breeds. Genomic DNA was purified from 1000-μl of blood samples that using the salting-out procedure and amplified region is located in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I Gene. The IGF-I gene 5’flanking fragment was amplified which investigated with Single-Strand Conformational Polymorphism (SSCP) method for genotyping. Electrophoresis of PCR products were done on acrylamide gel that observed the polymorphic in this region. The frequency of patterns in Zel and Lori-Bakhtiari breeds were A (37.40%), B (41.98%), C (2.29%), D (18.32%) and A (58%), B (32%), C (4%), D (6%) respectively.  Finally, for analysis of some traits was used SAS program. No significant associations of the SNPs in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I Gene were observed for any trait.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5’ flanking region of the ovine IGF-I Gene
  • SNP
  • PCR-SSCP
  • Ovine

5’ flanking region of the ovine IGF-I Gene, SNP, PCR-SSCP, Ovine.

Abdolmohammadi A, Moradi shahrebabak M, Mehrabani Yeganeh H (2008). Study of Genetic Variation for Four Candidate Genes Using PCR-RFLP and HRM and Their Association with Reproduction and Production Traits in Holstein Cows of Iran. Thesis of Ph.D. University of Tehran (In Farsi).
Curia  RA, De HN, Oliveirab A, Silveirab C, Lopesa CR  (2005). Association between IGF-I, IGF-IR and GHRH gene polymorphisms and growth and carcass traits in beef cattle. Livestock Production Science 94: 159–167.
Ge W, Davis ME, Hines HC, Irvin KM, Simmen RC (2001). Association of a genetic marker with blood serum insulin-like growth factor-I concentration and growth traits in Angus cattle. Journal of Animal Science 79: 1757-1762.
Islam K, Vinsky KM, Crews REE, Okine S, Moore S, Crews DH (2009). Association analyses of a SNP in the promoter of IGF1 with fat deposition and carcass merit traits in hybrid, Angus and Charolais beef cattle. Animal Genetics 40: 766–769.
Li K, Croaker MP, Hansen LB, Chester-Jones H (1997). Ssociation of somatotropin (BST) Gene polymorphism ay the 5th exon with selection for milk yield in holstein cows. Domestic Animal Endocrinology 13: 373-381.
Miller SA, Dykes DD, Polesky HF (1988). A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Oxford Journals. Life Sciences. Nucleic Acids Research 16: 1215.
Moradi shahrebabak H,  Moradi shahrebabak M,  Mehrabani Yeganeh H (2009). Association polymorphism of the genes calpastatin, miostatin, leptin, and potassium with economic traits, blood metabolite and carcass traits in makoei and zel sheep. Thesis of Ph.D. University of Tehran (In Farsi).
Roniasizadeh F (2002). Harison interior doctrine medicine, Gland, methabolism and nourishment, Teymorzadeh Publishers (In Farsi).
Sherman EL, Nkrumah JD, Murdoch BM, Li C, Wang Z, Fu A, Moore SS (2008). Polymorphisms and haplotypes in the bovine neuropeptide Y, growth hormone receptor, ghrelin, insulin-like growth factor 2, and uncoupling proteins 2 and 3 genes and their associations with measures of growth, performance, feed efficiency, and carcass merit in beef cattle. Journal of Animal Science 86: 1-16.
Thomas MG, Enns RM, Shirley KL, Garcia MD, Garrett AJ, Silver GA (2007). Associations of DNA polymorphisms in growth hormone and its transcriptional regulators with growth and carcass traits in two populations of Brangus bulls. Genetic and Molecular Research 6: 222-237.
Yilmaz A, Michael E, Harold D, Hines C, Chung H (2005). Detection of two nucleotide substitutions and putative promoters In the 5’flanking region of the ovine IGF-I gene. Journal of Applied Genetics 46: 307-309.