نویسنده = محمدرضا نصیری
شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 83-96

10.22103/jab.2012.469

محمدرضا نصیری؛ محمدحسن جهاندار؛ مهدی سلطانی؛ مرتضی مهدوی؛ محمد دوستی