نویسنده = محسن مردی
کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام پسته

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 135-154

10.22103/jab.2015.1369

محسن مردی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ علی تاج آبادی پور


بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم‌پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 137-150

10.22103/jab.2014.1227

سیده مهسا موسوی دراز محله؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محسن مردی؛ سید حسن مرعشی


مطالعه تنوع ژنتیکی و گروه های جغرافیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از نشانگرAFLP

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 67-76

10.22103/jab.2012.461

پرستو مجیدیان؛ مهرشاد زین العابدینی؛ جلیل دژم پور؛ حمید نجفی؛ محسن مردی؛ محسن دباب؛ مریم فارسی