نویسنده = محمد مرادی شهر بابک
مطالعه ساختار ژنتیکی جایگاه ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 49-66

10.22103/jab.2014.1221

محسن عالی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی


مطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوک حرارتی (Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری درگاوهای هلشتاین و سرابی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 83-96

10.22103/jab.2014.1223

مختار غفاری؛ مصطفی صادقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا فرجی