نویسنده = مجتبی طهمورث پور
مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز(DUMPS) در گاوهای سرابی با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.168

محمد رضا نصیری؛ شاهرخ قوّتی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دوستی؛ مرتضی مهدوی؛ بلال صادقی؛ محمد رضا آرمین


کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 75-88

10.22103/jab.2015.1133

محمدحسن جهاندار؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ علیرضا حق پرست


کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ Oدر باکتری اشرشیاکلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-56

10.22103/jab.2015.1351

سید امیر رضا پریزاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید زیبایی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا باسامی


بررسی تنوع ساختار کروموزومی در ژنوم گاو‌های هلشتاین با استفاده از بسته نشانگری 50K

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 199-214

10.22103/jab.2014.1301

مریم نصرتی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا نصیری


کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش‌بینی بیان مجازی ژن فیتاز phyC از باسیلوس سابتیلیس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 19-33

10.22103/jab.2012.465

حمید آریان نژاد؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ شاهرخ ‌قوتی