نویسنده = حمید آریان نژاد
همسانه‌سازی، بیش بیان و بررسی خصوصیات آنزیم قلیایی فیتاز (phyC) در باکتری اشرشیا کلی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-16

10.22103/jab.2013.1197

حمید آریان نژاد؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ احمد آسوده؛ حسام دهقانی


کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش‌بینی بیان مجازی ژن فیتاز phyC از باسیلوس سابتیلیس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 19-33

10.22103/jab.2012.465

حمید آریان نژاد؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ شاهرخ ‌قوتی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی

دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 81-95

10.22103/jab.2012.1168

محمدرضا نصیری؛ سید امیررضا پریزاده؛ مرتضی مهدوی؛ حمید آریان نژاد