نویسنده = قربانعلی نعمت زاده
بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-32

10.22103/jab.2016.1416

مجتبی جهانی مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد


ردیابی ژن عامل طول دانه برنج (GS3) در جمعیتهای تلاقی مرکب با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 159-170

10.22103/jab.2013.1196

کاملیا کتالاتی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ غفار کیانی؛ سید حمید رضا هاشمی