نویسنده = محمد رضا محمدآبادی
شناسایی جایگاه های ژنی مؤثر بر نسبت کلیبر در یک جمعیت از آمیخته های حاصل از تلاقی دو سویه بلدرچین ژاپنی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 111-122

10.22103/jab.2014.1295

سعید سهرابی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمد رضا محمدآبادی؛ حسن مرادیان


تأثیر ژن TGF3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 125-136

10.22103/jab.2014.1226

آمنه محمدی فر؛ سید علی فقیه ایمانی؛ محمد رضا محمدآبادی؛ محمد سفلایی