نویسنده = اسماعیل ابراهیمی
فراواکاوی داده های RNA-seq گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus) تحت برخی تنش های زیستی و غیر زیستی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 209-234

10.22103/jab.2024.22497.1523

سیده نسیم طباطبائی پور؛ بهروز Shiran؛ رودابه راوش؛ علی نیازی؛ اسماعیل ابراهیمی


شناسایی واریانت‌های ژنتیکی در لاین‌آرین و بررسی عملکرد آنها با استفاده از توالی‌یابی‌کل ژنوم

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 45-60

10.22103/jab.2018.2207

حامد خراتی‌کوپایی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمد دادپسند؛ علی نیازی؛ علی اسمعیلی زاده


بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 65-80

10.22103/jab.2018.2015

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعد الله هوشمند؛ رودی دلفروس