نویسنده = محمد مداحیان
ردیابی و شناسایی مولکولی جدایه‌های ویروئید کوتولگی رازک آلوده کننده درختان مو در برخی از مناطق ایران

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 127-150

10.22103/jab.2022.19022.1385

سحر بارانی؛ حسین معصومی؛ محمد مداحیان؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور


شناسایی و توصیف تبارزائی تعدادی از جدایه‌های ایرنی ویروس موزائیک یونجه مبتنی بر ترادف ژن پروتئین حرکتی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 81-100

10.22103/jab.2021.17934.1328

فرشته علیپور؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان


بیان پروتئین پوششی نوترکیب ویروس X سیب زمینی در باکتری Escherichia coli

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 175-192

10.22103/jab.2020.2529

حسین معصومی؛ پریسا حسن شیخی؛ جعفر ذوالعلی؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان