نویسنده = لیا شوشتری
مقایسه الگوی بیان ژن‌های مرتبط با سنتز آرتمیزینین و پروفایل فیتوشیمیایی در گونه‌های Artemisia fragrans و Artemisia annua

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 125-144

10.22103/jab.2023.22086.1508

بیتا جمشیدی؛ علی مهراس مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ علیرضا پورابوقداره؛ لیا شوشتری


بررسی بیان عوامل رونویسی دخیل در تحمل به تنش شوری در ژنوتیپ‌های اصلاحی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 67-84

10.22103/jab.2022.18546.1355

ثریا قربانی؛ علیرضا اطمینان؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا پورابوقداره؛ لیا شوشتری


ارزیابی مقایسه‌ای نشانگرهای CBDP و SCoTدر بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده‌های مختلف Aegilops

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 153-174

10.22103/jab.2020.2528

علیرضا پورابوقداره؛ علیرضا اطمینان؛ لیا شوشتری؛ ندا ملکی تبریزی