نویسنده = محمد باقر زندی
از دو‍‍پینگ دارویی تا دوپینگ ژنی در اسب

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 189-226

10.22103/jab.2023.21182.1466

معین تاند؛ محمد باقر زندی؛ محمد عبدلی


شناسایی ساختار جمعیتی اسبهای ترکمن و درهشوری با استفاده از روشهای PCA، DAPC و SPC

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 201-220

10.22103/jab.2022.18795.1372

غزاله جوانمرد؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ جواد رحمانی نیا؛ مهدی عباسی فیروزجایی؛ محمد باقر زندی