نویسنده = رضا درویش زاده
شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-128

10.22103/jab.2015.1344

جواد فرخی؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ لطفعلی ناصری؛ فرهاد اصغری


مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 101-114

10.22103/jab.2014.1315

سمانه عابدی؛ رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی مندولکانی


مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی IRAP

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-34

10.22103/jab.2014.1290

اشکان بصیر نیا؛ رضا درویش زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ علیرضا نبی پور