نویسنده = ناصر فرخی
ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین ساختار جمعیت ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 45-62

10.22103/jab.2020.13507.1114

جواد سرومیلی؛ عباس سعیدی؛ ناصر فرخی؛ معصومه پوراسماعیل؛ رضا طالبی


همسانه سازی و بیان ژﻥ پیلین باکتری Xanthomonas citri subsp. citri

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 35-48

10.22103/jab.2018.2066

حمیده رئیسی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ سید علی الهی نیا؛ ناصر فرخی