کلیدواژه‌ها = RNA-seq
فراواکاوی داده های RNA-seq گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus) تحت برخی تنش های زیستی و غیر زیستی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 209-234

10.22103/jab.2024.22497.1523

سیده نسیم طباطبائی پور؛ بهروز Shiran؛ رودابه راوش؛ علی نیازی؛ اسماعیل ابراهیمی


ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در سطح رونویسی در برنج با استفاده از فراتحلیل داده‌های RNA-seq

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-246

10.22103/jab.2022.19691.1411

شیما کرمی؛ بهروز شیران؛ رودابه راوش؛ حسین فلاحی؛ ارغوان علی سلطانی


مطالعه نیمرخ بیانی در گیاه اسطوخودوس انگلیسی تحت تنش خشکی با روش توالی‌یابی رونوشت‌ها

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 101-124

10.22103/jab.2020.14785.1172

حمیده قجر؛ حسن سلطان لو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ الهه توکل