کلیدواژه‌ها = همسانه سازی
جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.165

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی


همسانه سازی و بررسی روابط تکاملی یک آنزیم اکسیدو ردوکتاز در مسیر تولید هورمون اتیلن

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 55-74

10.22103/jab.2015.1132

زهره جعفری؛ رحیم حداد؛ رامین حسینی؛ قاسمعلی گروسی


جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا جداسازی ژن(GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیان آن در سویا

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 49-62

10.22103/jab.2009.1149

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی