کلیدواژه‌ها = نشانگر ریزماهواره
بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-42

10.22103/jab.2015.1350

زهرا برزن؛ مسعود دهداری؛ رضا امیری فهلیانی


شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-128

10.22103/jab.2015.1344

جواد فرخی؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ لطفعلی ناصری؛ فرهاد اصغری


بررسی انتساب افراد به جمعیت هایی از سگهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 177-188

10.22103/jab.2014.1320

مهدیه منتظری؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ دامون الهیار خان خراسانی


بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم‌پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 137-150

10.22103/jab.2014.1227

سیده مهسا موسوی دراز محله؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محسن مردی؛ سید حسن مرعشی


شناسایی ملکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب توسط نشانگر SSR

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 17-26

10.22103/jab.2010.1155

رومینا جهرمی شیرازی؛ منصوره کشاورزی؛ محمدرضا نقوی