کلیدواژه‌ها = ISSR
بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در برخی ژرم پلاسم های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 197-219

10.22103/jab.2022.18496.1357

عاطفه سادات مصطفوی؛ منصور امیدی؛ رضا عزیزی نژاد؛ علیرضا اطمینان؛ حسنعلی نقدی بادی


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای مولکولی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 57-82

10.22103/jab.2019.2475

سمیه سراوانی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام سیب ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 35-53

10.22103/jab.2019.2248

فاطمه مقبلی مهنی؛ فاطمه حسن‌زاده داورانی


بررسی تنوع و روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های انگور Vitis vinifera L.)) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 129-142

10.22103/jab.2016.1395

محمدقاسم کشاورزخوب؛ شاهرخ قرنجیک؛ اسد معصومی اصل؛ بابک عبدالهی مندولکانی


ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-18

10.22103/jab.2015.1129

رامین ارجمند قهستانی؛ ایرج توسلیان؛ قاسم محمدی نژاد