بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام سیب ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه بیوتکنولوژی باغبانی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران.

2 نویسنده مسئول. استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

چکیده

هدف: سیب با نام علمی Malus domestica Borkh از تیره گلسرخیان (Rosaceae) یکی از مهمترین درختان میوه در جهان است. تخمین میزان تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از گام­های پایه­ای و اساسی در نگهداری و حفاظت مواد ژنتیکی در بانک­های ژنی و اجرای برنامه­های بهنژادی است. هدف این تحقیق تعیین تنوع ژنتیکی 22 رقم سیب جمع آوری شده از کلکسیون مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خراسان رضوی و برخی ارقام موجود در شهرستان جیرفت با استفاده از نشانگر مبتنی بر واکنش زنجیره­ای پلیمراز ISSR بود.
مواد و روش­ها: پس از استخراج DNA از گیاهان مورد مطالعه، PCR با پنج آغازگر انجام شد.
نتایج: کولتیوارهای سیب 48/81 درصد چندشکلی داشتند. با آنالیز خوشه ای ارقام در شش گروه طبقه بندی شدند. در گروه اول ارقام محلی گناباد، طبسی شماره 3، قاسم آبادی، محمدی، گلشاهی اوغاز، گلاب اصفهان، سیب قرمز دماوند و گرانی اسمیت قرار گرفتند. گروه دوم شامل ارقام زرد لبنان، سیب قرمز خونی لبنان، محلی ساردو، گلاب ساردو، مشعلی، مربایی مشهد، علی موری دوم رس، اربابی و سیب شماره 3 بود. گروه سوم و چهارم به ترتیب شامل ارقام شیخ احمد تبریز و شفیع­آبادی بودند. گروه پنجم گل مشهد و گروه ششم عباسی ازغده و اطلسی طبس را شامل شدند. در این مطالعه آغازگر 842 بیشترین چند شکلی را در بین ارقام نشان داد و بین گروهبندی ژنتیکی و مناطق جغرافیایی ارقام رابطه­ای وجود نداشت. قرار گرفتن ژنوتیپ­های مناطق مختلف در گروه­های یکسان می­تواند احتمالا به دلیل انتقال ژنوتپ­ها بین مناطق در زمان گذشته باشد.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه کارآمد بودن نشانگرهای ISSR برای شناسایی نواحی چند شکلی، تخمین فاصله ژنتیکی و مدیریت ژرم پلاسم ارقام سیب را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity among Iranian apple cultivars using ISSR-markers

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Moghbeli Mehni 1
  • Fatemeh Hasanzadeh Davarani 2
1 Graduated MSc student, Department of Horticultural Biotechnology, Islamic Azad University, Jiroft Branch, Jiroft, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Plant Pathology, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch, Rafsanjan, Iran and Young Researchers and Elite Club, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Objective
Apple (Malusdomestica Borkh) from Rosaceae family is one of the most important fruit trees in the world. Evaluation of genetic diversity is one of the basic steps for plant breeding and preserving of germ plasm through gene banks.
 
Materials and methods
The aim of this study was evaluation of the genetic diversity of 22 varieties of apples collected from Khorasan Aagricultural Research Center and some region of Jiroft using ISSR markers based on the polymerase chain reaction (PCR).
 
Materials and methods
DNA extraction was done and then PCR conducted by five ISSR-primers.
 
Results
Apple cultivars had 81.48% polymorphism. Cluster analysis classified them into six groups. The first group had five apple cultivars from Khorasan Razavi including Mohali Gonabad, Tabasi number3, Ghasemabai, Mohamadi and Golshahi Oghaz as well as Golab Esfehan, Sibe Ghermez and Gerani Esmith from Jiroft. Genotypes of Zard Lobnan, Sib Ghermez Khoni, Mohali Sardo, Golab Sardo from Jiroft and Mashali, Morabei Mashhad, Ali Mori Dovom Ras, Arbabi, SIB number3 from Khorasan Razavi categorized into the second group. Genotypes of Shaikh Ahmad Tabriz and Shafiabadi were placed in the third and forth group respectively. The fifth and sixth groups include Gol Mashhad and Abasi Azghade, Atlasi Tabas from Khorasan Razavi. Also, ISSR primer 842 showed the highest polymorphism among apple cultivars. There is no correlation between the geographical origin and genetic grouping of apple cultivars. Probably, setting of different regions genotypes in the same genetic group is due to transport of genotypes among regions in past.
 
Conclusions
Results indicated that ISSR is an effective technique for identification of polymorphism, genetic distance and germplasm management among apple cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • Genetic Diversity
  • ISSR
  • Molecular Marker
منابع
ارجمند قهستانی رامین، توسلیان ایرج، محمدی نژاد قاسم (1394) ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 7(3)، 18-1.
بهادر یاسر ، محمدآبادی محمدرضا، خضری امین ، اسدی مهدیه، مدحتی لیلا (1395) مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل استان کرمان با استفاده از نشان­گرهای ISSR. 7(13)، 56-49.
صفرپور شورباخلو مریم، حسینی منفرد روح اله، پایدار سولماز، مستانه شریفی (1394) تعیین تنوع ژنتیکی ارقام گلابی با استفاده از نشانگرهای ISSR. 7(1)، 132-115.

عسکری ناهید ، باقی زاده امین ، محمدآبادی محمدرضا (1389) بررسی تنوع ژنتیکی در چهار جمعیت بز کرکی رائینی با استفاده از لوکوس های بین ریزماهواره (ISSR). 5(2)، 56-49.

کشاورزخوب محمدقاسم، قرنجیک شاهرخ، معصومی اصل اسد، عبدالهی مندولکانی بابک (1394) بررسی تنوع و روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های انگور (Vitis vinifera L) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR. 7(4)، 142-129.
 
References
Abdel-Lateif KS, Hewedy OA (2018) Genetic diversity among Egyptian wheat cultivars using SCoT and ISSR Markers. SABRAO J Breed Genet 50, 36-45.
Agrawal M, Shrivastavata N, Padh H (2008) Advances in molecular marker techniques and their applications in plant sciences. Plant Cell Rep 27, 617-631.
Arjmand Ghahestani R, Tavasolian I, Mahammadi Nejad GH (2015) Evaluation of genetic diversity in 25 Iranian pistachio genotypes using ISSR markers. Agric Biotechnol J 7, 1-18.
Askari N, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR (2010) Study of genetic diversity in four populations of Raeini cashmere goat using ISSR markers. Modern Genet J 5, 49-56 (in Persian).
Askari N, Mohammadabadi MR, Baghizadeh A (2011) ISSR markers for assessing DNA polymorphism and genetic characterization of cattle, goat and sheep populations. Iran J Biotechnol 9, 222-229.
Bahador Y, Mohammadabadi MR, Khezri A et al. (2016) Study of Genetic Diversity in Honey Bee Populations in Kerman Province using ISSR Markers. Res Anim Prod 7, 186-192 (in Persian).
Bilval BB, Vadodariya KV, Rajkumar BK, Lahane GR (2017) Genetic diversity of parents using RAPD, ISSR and SSR molecular markers in upland cotton (Gossypium hirsutum L.). Bull Environment Pharm Life Sci 6, 51-57.
Coart E, Van Glabeke S, De Loose M et al. (2006) Chloroplast diversity in genus Malus: New insights into the relationship between the Europen wild apple (Malus sylvestris (L.) Mill) and the domesticated apple (Malus domestica Borkh.). Mol Echol 15, 2171-2182
Doyle JJ, Doyle JL (1987) A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochem Bull 19, 11–15.
FAO (2014) Food and Agriculture Organization of the United Nations Database (Apple Crop). Available at: http://faostat.fao.org. 
Farrokhi J, Darvishzadeh R, Naseri L et al. (2011) Evaluation of genetic diversity among Iranian apple (Malus × domestica Borkh) cultivars and landraces using Simple Sequence Repeat Markers. Aust J Crop Sci 5, 815-821.
Ghandehari V, Ahmadikhah A, Payamnoor V (2013) Genetic diversity of Buxus hyrcana populations in north of Iran using ISSR. Iran Genet Res Breed Rangeland plant 21, 1-12
Ghasemi AA (2001) Study of physiological characteristics and dwarfing effect of two Iranian apple genotype 'Azayesh and Gami almasi' on commercial apple cultivars. Annu Project Rep (In Farsi).
Ghasemi M, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR (2010) Determination of genetic polymorphism in Kerman Holstein and Jersey cattle population using ISSR markers. Aust J Basic Appl Sci 4, 5758-5760.
Goulao L, Cristina M (2001) Molecular characterization of cultivars of apple (Malus´ damestica Borkh) using microsatellite (SSR and ISSR) Markers. Euphytica 122, 81-89.
Hamrick JL, Godt, MJD, Sherman-broyles SL (1992) Factor influencing levels of genetic diversity in woody plant species. New Forest 5, 95-124.
Janick J, Moore JN (1999) Fruit Breeding(vol. I). Tree and tropical fruit. John Wiley & Sons publishing, New York.
Keshavarz-Khoob MGh, Gharanjik Sh, Masoumiasl, A, Abdollahi-Mandoalkani B (2015) Evaluation of diversity and genetic relationships among some grapevine cultivars using ISSR markers. Agric Biotechnol J 7, 129-142 (in Persian).
Khalkhali F, Abaspour H, Sinki, JM, Khalkhali, A (2014) Investigation of genetic diversity 12 apple cultivars (Malus domestica Borkh) by ISSR markers. The 1st International Conferences on Environmental Engineering with Focus on Sustainable Development.
Kiani F, Asghari A, Malekzadeh Shafaroudi S, Sakhdari A (2013) Association analysis of agronomical traits using ISSR Markers in Twenty potato cultivars. 8 th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran and 4th Biosafety congress
Kumar S, Narayan JS, Nair Narayanan K (2010). ISSR polymorphism in Indian wild orange (Citrus indica Tanaka, Rutaceae) and related wild species in North-east India. Scientia Horticulturae 123, 350–359.
Larsen AS, Asmussen CB, Coart E et al. (2006) Hybridization and genetic variation in Danish populations and Eropean crab apple (Malus sylvestris). Tree Genet Genomes 2, 86-97.
Lin XC, You YF, Liu J et al. (2010) Crossbreeding of Phyllostachys species (Poaceae) and identification of their hybrids using ISSR markers. Genet Mol Res 27, 209-220.
Lisek A, Roz Para E (2009) Identification and genetic diversity assessment of cherry cultivars and rootstocks using the ISSR-PCR technique. J Fruit Ornament Plant Res 17, 95-106.
Marak, C. K., & Laskar, M. A. (2010) Analysis of phenetic relationship between Citrus indica Tanaka and a few commercially important citrus species by ISSR markers. Scientia horticulturae 124, 345-348.
Martinelli F, Matteo B, Fabiano C et al. (2008). Ancient Pomoideae (Malus domestica Borkh. and Pyrus communis L.) cultivars in “Appenino Toscano” (Tuscany, Italy): molecular (SSR) and morphological characterization. Caryologia 61, 320-331.
Mohammadabadi MR, Esfandyarpoor E, Mousapour A (2017) Using Inter Simple Sequence Repeat Multi-Loci Markers for Studying Genetic Diversity in Kermani Sheep. J Res Dev 5, 154.
Najafzadeh R, Arzani K, Bouzari N, Saei A (2014) Genetic Diversity Assessment and Identification of New Sour Cherry Genotypes Using Intersimple Sequence Repeat Markers. Int J Biodiver 10, 1-8.
Nasiri M, Yari R, Abedini A (2015) The study of genetic variation of Malus orientalis plant using RAPD-PCR in Lorestan province. Int J Rev Life Sci 5, 192-202.
Pereira-Lorenzo S, Ramos-Cabrer AM, Diaz-Hernandez MB (2007) Evaluation of genetic identity and variation of local apple cultivars (Malus 9 domistica Borkh.) from spain using microsatellite markers. Genet Resour Crop Ev 54, 405-420.
Reddy MP, Sarla N, Siidiq EA (2002) Inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphism and its application in plant breeing. Euphytica 128, 9-17.
Safarpoor Shorbbakhlo M, Hosseini Monfared R, Paydar S, Sharifi M (2015) Determination of genetic diversity in pear genotypes using ISSR markers. Agric Biotechnol J 7, 115-132 (in Persian).
Shahsavar AR, Izadpanah K, Tafazoli E et al. (2007) Characterization of citrus germplasm including unknown variants by inter-simple sequence repeat (ISSR) markers. Scientia Horticulturae 112, 310–314.
Smolik M, Rzepka-Plevneš D, Stankiewicz I et al. (2004) Analysis of genetic similarity of apple tree cultivars. Folia Horticulturae 16, 87-94.
Tagizad A, Ahmadi J, Haddad R, Zarrabi M (2010) A comparative analysis of ISSR and RAPD markers for studying genetic diversity in Iranian pistachio cultivars. Iran J Genet Plant Breed 1, 1-10.
Yi QY, Yi SW, Qin TF, Li CY (2017) Using RAPD and ISSR molecular markers to analyza genetic iversity of Rose Scented Pelargonium population. Flavour Frager 33, 75-81.
Zamani P, Akhondi M, Mohammadabadi MR (2015) Associations of inter simple sequence repeat loci with predicted breeding values of body weight in Sheep. Small Rumint Res 132, 123-127.
Zamani P, Akhondi M, Mohammadabadi MR et al. (2011) Genetic variation of Mehraban sheep using two inter simple sequence repeat (ISSR) markers. Afr J Biotechnol 10, 1812-1817.