کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های زیره سبز کشت‌شده در مراتع مختلف استان یزد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 51-66

10.22103/jab.2020.2523

سمیرا حسین جعفری؛ امیر سعادت فر؛ افسانه محکمی؛ علی اکبر کریمیان


ارزیابی توالی رونوشت گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum) با استفاده از RNA-Seq

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 101-116

10.22103/jab.2018.2017

داریوش صادقی؛ سید محمدمهدی مرتضویان؛ محمدرضا بختیاری زاده


بررسی اثر تنظیم‏ کننده‏ های رشد و ریزنمونه‏ های مختلف برکال ‏زایی و اندام ‏زایی گل ‏راعی در شرایط درون شیشه ای

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 57-66

10.22103/jab.2013.1212

ابراهیم شرفی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ محمد حسین فتوکیان؛ داریوش داودی؛ طاهره حسنلو