کلیدواژه‌ها = گندم نان
پویش جامع ژنومی برای شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با صفات فیزیولوژی و زراعی در گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 23-42

10.22103/jab.2023.21885.1497

ملیحه رحیمی صادق؛ سمیه ساردویی نسب؛ قاسم محمدی نژاد؛ شکوفه خاندانی


تاثیر ژن‌های Ppd و Vrn بر صفات زراعی مهم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-134

10.22103/jab.2022.18639.1359

سمیه امینی زاده؛ روح اله عبدالشاهی؛ شهرام پورسیدی؛ قاسم محمدی نژاد؛ مهدی مهیجی؛ حسن فرحبخش