کلیدواژه‌ها = تجزیه به مختصات اصلی
ارزیابی تنوع ژنتیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) مبتنی بر مقایسه کارآیی دو نشانگر SSR و ISSR

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 63-82

10.22103/jab.2023.20016.1422

فاطمه حسینی؛ آزاده نیک نژاد؛ بهزاد سرخی لله لو؛ جهانگیر عباسی کوهپالکانی؛ مانی معرفت زاده خامنه


ارزیابی مقایسه‌ای نشانگرهای CBDP و SCoTدر بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده‌های مختلف Aegilops

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 153-174

10.22103/jab.2020.2528

علیرضا پورابوقداره؛ علیرضا اطمینان؛ لیا شوشتری؛ ندا ملکی تبریزی


بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-32

10.22103/jab.2016.1416

مجتبی جهانی مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد