کلیدواژه‌ها = ناحیه‌کنترل ژنوم میتوکندری
رهیافت مولکولی برای شناسایی زوج‌سمان بر اساس چند شکلی ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 63-74

10.22103/jab.2015.1340

وحید زمانی؛ حمیدرضا رضایی؛ سالومه بازیان؛ سید محمود عقیلی؛ علی شعبانی؛ مرضیه اسدی؛ نوید زمانی