کلیدواژه‌ها = توالی‌یابی
شناسایی تنوع‌های ژنومی در گاومیش‌های آذری با استفاده از توالی یابی کل ژنوم

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 227-238

10.22103/jab.2023.21310.1474

سیدمیلاد حسینی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک


آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-34

10.22103/jab.2020.2521

فرهاد صمدیان؛ هوشنگ دارفرین؛ مصطفی قادری زفره‎ای؛ آزاده ترابی؛ مریم شریعت


توالی‌یابی ناحیه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-96

10.22103/jab.2016.1392

سعیده سجادی زرجانی؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی