کلیدواژه‌ها = صفات لاشه
مطالعه چندشکلی ژن IGFBP3 و ارتباط آن با صفات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب و برخی فراسنجه‌های خون در گوسفند نژاد زل با روش PCR-SSCP

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 97-110

10.22103/jab.2014.1224

علی قاضی خانی شاد؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی؛ رضا فرجی؛ محمدرضا محمد آبادی