کلیدواژه‌ها = فعالیت پروموتر
بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 65-80

10.22103/jab.2018.2015

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعد الله هوشمند؛ رودی دلفروس