کلیدواژه‌ها = مکان های ژنی کنترل کننده صفات کمی
مکان‌یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22

10.22103/jab.2019.12378.1058

محمد جواد به‌روزبه؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن رضایی