مکان‌یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد‌کاووس

2 دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبدکاووس، ایران

3 استادیار گروه تولیدات گیاهی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد‌کاووس

4 استادیار گروه تولیدات گیاهی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد‌کاووس.

5 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تهیه نقشه پیوستگی نشانگر‌های SSR  و ISSR در جمعیت برنج ایرانی و مکان­یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری و همجنین ارزیابی تحمل ژنوتیپ‌های مورد بررسی به تنش شوری بود.
مواد و روش­ها: به منظور شناسایی QTL­های تحمل به تنش شوری آزمایشی در مرحله جوانه­زنی بر روی یک جمعیت برنج ایرانی (حاصل از تلاقی اهلمی طارم × ندا) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه سطح تیمار شوری NaCl (0، 12، 22 دسی‌زیمنس بر متر) و سه تکرار انجام شد.
نتایج: اختلاف بین لاین­های جمعیت در سطوح مختلف شوری برای کلیه صفات مرتبط با جوانه­زنی معنی­دار بود. در شرایط نرمال، 4، 1، 2 و 1  QTLبه ترتیب برای وزن ریشه­چه، وزن ساقه­چه، درصد جوانه­زنی و سرعت جوانه­زنی ردیابی شد. در تنش شوری 12 دسی­زیمنس بر متر به ترتیب 1، 1، 1، 2، 1 و 1  QTLبرای وزن گیاهچه، وزن ساقه­چه، طول ریشه­چه، طول کلئوپتیل، درصد جوانه­زنی و سرعت جوانه­زنی مشخص شد و در شوری 22 دسی­زیمنس بر متر، به ترتیب 2، 1، 1 و 1 QTL برای وزن ریشه­چه، طول گیاه­چه، درصد جوانه­زنی و سرعت جوانه­زنی مکان­یابی شد.
نتیجه گیری:  QTLهای بزرگ اثر در این پژوهش نقش مهمی را در تحمل به شوری ایفا نمودند و می­توانند در برنامه­های انتخاب به کمک نشانگر جوانه­زنی برنج در شرایط شور مورد بررسی قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping of QTLs Affecting Salinity Tolerance in Iranian Rice Population at Germination Stage

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Behrozbeh 1
  • Hossein Sabouri 2
  • Hossein Hossein moghaddam 3
  • Ali Nakhzari moghaddam 4
  • Ali Rahemi Karizaki 3
  • mohsen rezaei 5
1 M.Sc. student of Biotechnology Crop, Department of Agronomy & Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Gonbad, Iran. University Gonbad.
2 Associate professor of plant production department, Gonbad kavus University
3 Horticulture biotechnology Ph.D, Assistant Professor, Department of Plant Production, Faculty of Agricultural and Natural resources Sciences, Gonbad Kavoos University.Iran.
4 Crop physiology Ph.D, Assistant Professor, Department of Plant Production, Faculty of Agricultural and Natural resources Sciences, Gonbad Kavoos University.Iran.
5 Department of Plant Production, Faculty of Agricultural and Natural resources Sciences, Gonbad Kavoos University.Gonbad Kavoos. Iran
چکیده [English]

Objective
This experiment was conducted for developing of linkage map using SSR and ISSR markers in Iranian rice population, mapping of QTLs involved in salinity tolerance, and also evaluation of salinity tolerance in studied genotype.
 
Materials and Methods
In order to determine the salinity tolerance QTLs in a germination stage on an Iranian rice population (caused Ahlami Tarom × Neda cross), a factorial experiment was performed based on a randomized complete block design with three replications under three salinity levels of NaCl (0, 12, 22 dS.m-1).
 
Results
The difference between populations in different levels of salinity was significant for all germination traits. Under normal conditions, 4, 1, 2 and 1 QTLs were detected for radicle weight, plumule weight, germination percentage and germination rate, respectively. In 12 dS.m-1, 1, 1, 1, 2, 1 and 1 QTL for seedling weights, plumule weight, radicle length, coleoptile, germination percentage and germination rate. In 22 dS.m-1, 2, 1, 1 and 1 QTL were located for radicle weight, plant length, germination percentage and germination rate.
 
Discussion
The major effects of QTLs in this study played an important role in salinity tolerance and can be studied in marker assisted selection programs in rice under saline conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Rice
  • Quantitative trait loci
  • Marker assisted selection